Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Kulowate blido k serbskej kubłańskej politice

Kulowate blido dnja 23.8.17 w Serbskem domje w Budyšynje, kótarež jo gromadu wjadło radnu šyrokosć akterow a zajmcow, jo sajźiło nowe akcenty k rozwězanju aktualnych kubłańskich problemow a jo było zrazom wažny kšac za konkretizěrowanje pśedstajenjow wó pśiducej kubłańskej awtonomiji serbskego luda.

Ako zawjeźenje jo dr. Andreas Kluge pódał aktualizěrowanu analyzu wó górnoserbskem šulskem, huknikojskem a hucabnikojskem huwiśu zajźonych lět kaž teke wó tuchylnej ekstremnje prekarnej perspektiwje. Hušej togo jo wón wótnowił šesć konkretnych pominanjow z 1. kubłańskego wjeraška w januarje togo lěta.

Pótom su hobźelniki pód moderaciju prof. Matthiasa Vogta, Zgórjelc, mjazysobu huměnili swóje praktiske nazgónjenja a śěgnuli zgromadne konkluzije za ned trěbne napšawy a za dłujkodobne notne ramikowe huměnjenja.

Witali su wěrjepódobne zarědowane Górnoserbskeje rěcneje šule ako nachwatnu napšawu. Jeje koncipěrowanje pód huzamknjenim zajmowaneje zjawnosći, kaž teke njetransparentnosć, kótaraž jo se zasej pokazała pśi organizaciji a komunikaciji nad głowu serbskego luda, buštej pak huraznje hoblutowanej a stej se kritizěrowałej ako symptomatiski za doněntejšnu wašnju pśi namakanju rozsudow wó serbskich pšašanjach.

Srjejźodobnje, respektiwnje jolic by něnto sakska kubłańska agentura se z Budyšyna slědk śěgnuła, jo trěbna mócna a transparentna Serbska kubłańska agentura, kenž ze serbskego luda huchójźujucy koordiněrujo kubłańske pórucenja a zawěsćujo trěbne ramikowe huměnjenja wótpowědnje § 6 sakskeje hustawy.

Hušej togo su se pozitiwnje hobglědowali pśemyslowanja k zeběranju wšakorakich kubłańskich pórucenjow za kubłarjow abo dalejkubłanje hucabnikow pśez pedagogiske institucije, źěłajuce tejerownosći pód serbskim kšywom. Z casowych zawinow jano skrotka pśediskutěrowali su se dalšne móžne a za serbski lud huznamne fachowe hobłuki takeje institucije.

Zjadnosć jo kněžyła we tom, až měła se zwěsćiś a zjawnje diskutěrowaś aktualna licba serbski powědajucych. Jano tak daju se identificěrowaś adekwatnje statkowne spěchowańske napšawy, kótarež su pśiměrjone aktualnej situaciji. Licba serbski humějucych jo pśi wšom jano huraz njedosegajuceje funkcionalnosći hobstojecego kubłańskego systema, kótaryž južo źinsa we wěcej nježli połojcy serbskego sedleńskego regiona njama žedne serbskorěcne hucbne pórucenja.

Zarědowanju doprědka stajił jo Měrćin Krawc krotki pśeglěd Nimskorěcnego gromaźeństwa Belgiskeje ako nadregionalne pśemyslowańske póstarcenje wó hynźi južo zwopšawźonej kulturnej a kubłańskej awtonomiji. Wóno ga ma - pśi ze serbskim ludom pśirownajucej licbje pśisłušnikow - lětny budget 350 Mio. € (ca. 4.600 € na wósobu) a na bazy swójskich parlamentariskich hobzamknjenjow a ze swójskim ministerialnym zastojnstwom maju tam husoku šulu a w bogatej licbje šule a źiśownje ako teke aktiwnu familijowu a socialnu politiku.

Medijowy pśeglěd

> Medijowy pśeglěd

Ćišćenka 2017.03

Slědk