Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Kulojte blido k serbskej kubłanskej politice

Dnja 23.8.2017 wotměješe so w Budyskim Serbskim domje pod šěrokim wobdźělenjom akterow a zajimcow kulojte blido k serbskej kubłanskej politice. Zarjadowanje sadźeše nowe akcenty za rozrisanje tuchwilnych kubłanskich problemow a woznamjeni dalši wažny krok w konkretizowanju předstawow wo přichodnej kubłanskej awtonomiji serbskeho luda.

Jako zawod předstaješe dr. Handrij Kluga aktualizowanu analyzu k wuwiću hornjoserbskeho wučerstwa a ličbu šulerjow w poslednich lětach kaž tež jeju tuchwilnu pohrožliwu perspektiwu. Dale ponowješe dr. Kluga wone šěsć žadanjow 1. kubłanskeho wjerška, kiž wotměješe so we wulkim róžku tutoho lěta.

Slědowaše wuměna praktiskich nazhonjenjow wobdźělnikow pod moderaciju prof. Matthias-Theodora Vogta (Zhorjelc). Sćehnjechu so zhromadnje konkluzije wo trěbnych hnydomnych naprawach kaž tež wo dołhodobnych ramikowych wobstejnosćach.

Bórzomne zarjadowanje hornjoserbskeje rěčneje šule so jako spjelnjena hnydomna naprawa witaše. Jeje konceptualizacija pod wuzamknjenjom zajimowaneje zjawnosće, kaž tež so pola organizacije a komunikacije znowa pokazowaca njetransparenca pak so jako symptomatisce za dotalne wašnje wobdźěłanja serbskich naležnosćow kritizowaštaj.

W bliskim přichodźe budźe efektiwnje a transparentnje skutkowaca kubłanska agentura za Serbow trěbna, kotraž ze serbskeho luda wuchadźejo kubłanske poskitki rjaduje a wotpowědujo § 6 sakskeje wustawy trěbne ramikowe wuměnjenja zaruči.

Nimo toho so wo zjednoćenje zdźěłowanskich poskitkow za kubłarjow a dalekubłanje wučerjow w zhromadnym serbskim pedagogiskim zarjedźe rozpominaše. Z časowych přičin so móžne dalše wobłuki tajkeho zarjada jenož skrótka nadiskutowachu.

Wobdźělnicy běchu sebi přezjedni, zo dyrbi so tučasna ličba rěčykmanych Serbow zwěsćić a zjawnje diskutować. Jenož na tute wašnje hodźa so wuspěšne a wužadanjam wotpowědowace spěchowanske naprawy spóznawać. Ličba rěčnikow je při tym wuraz njedosahaceje funkcionality wobstejaceho kubłanskeho systema, kotryž dźensa ani w połojcy sydlenskeho ruma serbskorěčnu wučbu wjace njeposkići.

Jako přikład za móžnosće hižo zrealizowaneje kulturneje a kubłanskeje awtonomije prezentowaše Měrćin Krawc-Schneider krótki přehlad wo němskorěčnym zhromadźenstwje w Belgiskej. Wulkosć je podobna serbskemu ludej, tola steji němskeje mjeńšiny w Belgiskej lětny etat wot něhdźe 350 millionow € (něhdźe 4.600 € na wosobu) k dispozicij. Tutón budget so na zakładźe rozsudow swójskeho parlamenta ze swójskim ministerialnym zarjadnistwom rozdźěli a financuje na tute wašnje wjacore pěstowarnje, šule a samo uniwersitu, kaž tež aktiwnu swójbnu a socialnu politiku.

Rozprawa w medijach

> Rozprawa w medijach

Ćišćenka 2017.03