Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Zwjazkowy minister Hubertus Heil je wotewrjeny za rozmołwy wo prawach Serbow

UNO bě postajiła za lětuši dźeń indigenych ludow 9. awgusta sćěhowace moto: „Nikoho wróćo njewostajić. Indigene ludy a žadanje za nowym towaršnostnym zrěčenjom.“ Serbski sejm widźi so tuž na prawym puću k wjace prawam za serbski lud. Hajko Kozel, rěčnik wuběrka „wustawa a prawo“, praji sładnostnje wopyta zwjazkoweho ministra za dźěło a socialne, Hubertusa Heila (SPD), 7. awgusta w Budyšinje: „Z deklaraciju Serbow jako indigeny lud 12. junija spřistupni Serbski sejm serbskemu ludej mócny prawniski zakład: ILO-konwenciju 169. Za docpěće jeho najwažnišich zaměrow – mjenujcy demokratije, prawow samopostajowanja kaž tež kubłanskeje a kulturneje awtonomije – móže so nětko tež pokaza na prawnisku normu, kotruž je Němska ratifikowała a kotrejež dodźerženje UNO kontroluje.“ Minister wobdźěli so na přeprošenje kandidatki za Zwjazkowy sejm z Kamjenca, Kathrin Michel (SPD), w Serbskim domje na zjawnej rozmołwje. Tam přizamkny so měnjenju, zo su Serby indigeny lud a bě wotewrjeny za rozmołwy wo přichodnym nałožowanju ILO169 w Němskej. Na iniciatiwu a z posrědnistwom sakskeho dźěłoweho kruha „Serbja w SPD“ přepoda Měrćin Wałda zwjazkowemu ministrej dossiery a wobzamknjenja Serbskeho sejma. Wuběrk „wustawa a prawo“ dźakuje so za podpěru ze strony SPD.

Wróćo