Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wuradźowanje Serbskeho sejma dnja 15.12.18: Diskusija k wujednanju serbskeho luda, wobzamknjenja k hórnistwu a strukturnej změnje

Dnja 15.12.18 zetka so Serbski sejm na swoje druhe wuradźowanje. Spočatnje je wólbny wjednik dr. Hagen Domaška předstajił finalnu wólbnu rozprawu k wólbam sejma a na prašenja wotmołwił. Potom je so diskutowało aktualne wuwiće darow k wotpłaćenju wólbnych kostow.

W lisće je rěčnica rady starostow wozjewiła wustup čłonow sejma Edith Peńkoweje, Jadwigi Piacec a Ignaca Wjesele z rady starostow, zo bychu so zajimowe konflikty wobejšli, a dźakowaše do jim za jich dźěło.

Po mjezsobnym wosobinskim předstajenju zapósłancow slědowaše zhladowanje wróćo na konstituowace posedźenje a prěnje na nim wobzamknjenja. Dale diskutowachu so dodawki a konkretizowanja na př. nastupajo puć k wujednanju serbskeho ludu. Wothłosowało a wobzamknyło je so:

  • poziciska papjera na „wuhlowu komisiju“ k strukturnej změnje we Łužicy, w kotrejž so žada aktiwne zapřehnjenje serbskeho ludu a soburjadowanje přez přizwolenje prawow na samopostajowanje;
  • podpěra byrgarskeho zwjazka „Wšě wsy wostanu“, při čimž poćežowanja přez wuhlowe hórnistwo za ludźi a přirodu we Łužicy so charakterizuje jako nad znjesliwej měru sahace.

Na přichodnym wuradźowanju maja so přichodne zaměry a nadawki sejma dale diskutować a do wuběrkow dać k dalšemu wobdźěłanju. Za zetkanja sejma wobzamkny so měsačny rytmus, wotměnjejo so w městach a wsach Delnjeje, srjedźnjeje a Hornjeje Łužicy, kaž tež raz wob lěto kónctydźeńska klawzura.

Posedźenje sejma wotmě so zaso w serbskej rěči z přełožowanjom.

Na započatku steješe dalši workshop k pohłubšenju metodow na konsens orientowanych rozsudow. Diskutowało je so, kak so kóžde měnjenje wobhladuje a rozsud wot šěrokeho serbskeho zhromadźenstwa njese.

Wróćo