Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wuradźowanje sejma w Bórkowach - zahajenje procesa k statnym zrěčenjam a wustawje

Dnja 09.11. zetka so Serbski sejm na posedźenje w Bórkowach w Błótach.

W prěnim dźělu wótewrjeneho rozmołwneho poskitka rozprawješe Uwe Gutšmidt, předsyda zwjazka Pónaschemu a wučer w Bórkowach, wo prócowanjach wo wot staršich iniciěrowany projekt za serbsku A-rjadownju w tamnej wyšej šuli kaž tež perspektiwisce wo cyłkownu šulu hač k maturje z tajkim poskitkom. Wón wabješe wo podpěrowace stejišćo sejma, a wobrěčane bu wotpowědne zhromadne dźěło z kubłanskim wuběrkom.

W dźěłowym dźělu sejmoweho posedźenja je so mjez druhim w přezednosći wobzamknyło:

  • zo maja předłohi k wobzamknjenjam přichodnje wobsahować obligatoriske naprawy a zamołwitosće wo přesadźenju a ke kontroli wobzamknjenow
  • rozpušćenje wólbneje komisije k dospołnje wotzamknjenym wólbam sejma 2018 a přenjesenje běžnych nadawkow nastupajo ewentualnych narunanskich zapósłancow za prezidij sejma
  • žadanje, zo so serbska literatura a wučbne a wučeńske srědki tež w bibliotekach zwonka oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma k dispozicji staja, na přikład za mnohich w Drježdźanach bydlacych Serbow.

Wuběrk za wustawu a prawo předstaja swój koncept k nadźěłanju wustawy serbskeho luda kaž tež statneho zrěčenja k wujasnjenju prawow a zawjazkow nutřkowneho samopostajowanja a wobšěrneho sobuskutkowanja w ramiku skutkowneje kubłanskeje a kulturneje awtonomije.

Prěnja kročel předwidźi, so hač do nalěća 2020 na serbske institucije wobroćić a zhromadnje z dalšimi přidźěłanymi a swójskimi tezami najprjedy prěnjotne naćiski statneho zrěčenja a wustawy serbskeho ludu spisać. Po zadźěłanju pokiwow na zakładźe ekspertoweje dźěłarnički z politikarjemi a fachowcami statneho prawa w juniju 2020 ma přez lěćo 2020 slědować šěroka diskusija w serbskim ludźe. Při tym maja so dotal njewobkedźbowane aspekty kaž tež korektury z wobydlerskich rozmołwow zapřijeć a naćiski do šěrokeho konsensa wjesć, doniž so naćiski za statne zrěčenja po dalšim słyšenju ekspertow w jednanjach ze statnymi instancami njepředpołoža a so potom w padźe wuspěcha ratifikuja. Za nadźěłanje wustawy wuńdźe so z dołhotrajaceho trěbneho nutřkoserbskeho konsens tworjaceho procesa, doniž so wona njepředpołoži k finalnemu ludowemu wothłosowanju.

Koncept je so wot sejma wopodstatnił a proces so nětkole zahaji.

Wróćo