Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Skóržba dla njefinancowanja Serbskeho sejmika wopodstatnjena

Spěchowanske towarstwo SMY z. t. je swoju skóržbu přećiwo wotpokazanju spěchowanja zarjada za Serbski sejm před zarjadniskim sudnistwom zapodało a nětko nadrobnje wopodstatniło.

W nim so wuwjedźe, zo je dźěło Serbskeho sejma jeničce přesadźenje dopóznaćow, kotrež bě statna Załožba za serbski lud z posudkow a dźěłowych skupin zdobyła. Ze Serbskim sejmom hodźa so skutkownosć srědkow za serbske wuměłstwo, kulturu a rěč zwyšić a derje zwěsćene deficity demokratije wotstronić, štož leži bjezposrědnje w zmysle załožerjow, kaž so w statnym zrěčenju wo załožbje zwuraznja. Statne knježerstwo bě hižo do 1998 posudk ludoprawnika prof. Kotzura wobstarało a załožba je  2010 dźěłowu skupinu „Korporacija zjawneho prawa“ pod nawodom zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho zwołała. Wuslědk bě, zo njemóže reprezentanca ludu jeničce přez towarstwo ludowym a wustawoprawniskim narokam wotpowědować. Tež tohodla je so jako minimalne rozrisanje załožba zjawneho prawa załožiła. Dokelž pak so deficity přez to wotstronić njemóžachu, wobkrući mjenowana dźěłowa skupina 2011 załoženje korporacije zjawneho prawa ze swójskim parlamentom. Njeje-li to politisce přate, žadaše sej nuzne strukturne reformy załožby a Domowiny. Wot 2011 je drje so wo tym rěčało, stało pak so hač do wólbow sejma 2018 a tež po tym ničo njeje. Tute wólby bě Domowina spytała znjemóžnić.

Prawiznik Baumann-Hasske zastupuje SMY z.t. a wujasni: „Z toho rezultuje konflikt. Po spěchowanskim nadawku statneho zrěčenja ma załožba winowatosć, we wěcy wopodstatnić, čehodla nochce dźěło Serbskeho sejma podpěrać.“

Wróćo