Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski parlament zetka so z Oliverom Paaschom, ministerskim prezidentom Wuchodneje Belgiskeje, a wopyta wuchodno-belgiskei parlament w měsće Eupen

Wot 28.09. do 01.10.2023 wopyta Serbski sejm na přeprošenje Załožby Slavonic Europe w ramiku wot wobeju iniciěrowaneho programa mjezy přesahowaceho zhromadneho dźěła LUSATIA GLOW wuchodno-belgisku stolicu Eupen. Při zetkanju z ministerskim prezidentom němskorěčneho zhromadźenstwa w Belgiskej, Oliverom Paaschom, budźe Serbski sejm wuměnjeć nazhonjenja z wuspěšnym a tuž přikład tworjacym demokratiskim samozarjadnistwom jedneje mjeńšiny w Europje z wosebitym ćežišćom na kubłanskej a kulturnej awtonomiji. Nimo toho chcedźa konkretne a praksy bliske zarjadnišća a projekty we wobłuku šula, dźiwadło, sport a hospodarstwo we Wuchodnej Belgiskej wopytać. Jako dalše wosebite wjerški steja na planje wopyt wuchodo-belgiskeho parlamenta w Eupenje, Europskeho parlamenta w Brüsselu kaž tež wuměna z knježerstwom regiona Bruxelles-Capitale na temu samozarjadnistwa z wosebitym dźiwanjom na francosce a nižozemsce rěčacu ludnosć Brüsselskeho regiona.

Pśizjewjenja (wobdźělenje płaći 15,- € na wosobu) prošu hač do 28. 08.2023 na knjeni Jadwigu Pjacec MdS pod: jadwiga.pjacec@serbski-sejm.de

Kónc septembra startuje pućowanski bus z Łužicy do Belgiskeje - hdźež we Wuchodnej Belgiskej sydli Němskorěčne zhromadźenstwo Belgiskeje. Přeprošeny je Serbski sejm wot swojeho mjezynarodneho partnera, Załožby Slavonic Europe. Wobaj stej tam hižo znatej dźakowano zhromadnemu programej za mjezy překročace zhromadne dźěło. Zapósłancy Serbskeho sejma a dalši serbscy zajimcy a podpěraćeljo móža tuž tam wot ludnosće Němskorěčneho zhromadźenstwa Belgiskeje, ale tež wot druhich belgiskich regionow wuknyć. Přetož tam bu hižo před lětami zwoprawdźene, štož chcedźa Serbski sejm a jich přiwisnicy doma tež dócpěć: demokratiske samopostajenje z kubłanskej a kulturnej awtonomiju.

Zo bychu tež druzy zajimowani ludźo z Łužicy so wobdźělić móhli, su młodostni, žony a mužojo wutrobnje přeprošeni, zo bychu zhromadnje so pozbudźili, zo bychu docpěli sam postajeny, wuspěšny přichod Serbow we Łužicy.

Zapósłanc Serbskeho sejma dr. Měrćin Krawc je tele přeprošenje na wšěch zajimcow, na angažowanych krajanow, šulerkow a šulerjow, wuměłčow a wuměłcow, wuknjacych a zajimowanych dźěławych w medijach kaž tež wědomostnikow, politikarjow a zarjadnikow tak wuprajił: „Chcemy zhromadnje so nastorčić dać wot fungowaceje kulturneje a kubłanskeje awtonomije, zo bychmy wuslědźili, kak hodźi so tajke něšto tež we Łužicy zwoprawdźić!“

Pućowanje wopřijima nimo zetkanja delegacije Serbskeho sejma z ministerskim prezidentom Wuchodneje Belgiskeje (Němskorěčne zhromadźenstwo Belgiskeje), knjezom Oliverom Paaschom, tež mjezynarodny wječork z wuměłcami z Łužicy, Wuchodneje Belgiskeje, Čěskeje republiki, Słowakskeje a Ukrainy, sobu wuhotowany wot jedneje serbskeje rockoweje formacije.

Nimo toho steji na programje wopyt wuchodo-belgiskeho parlamenta w Eupenje kaž tež Europskeho parlamenta w Brüsselu. Wopyt w jednej šuli, jednej hotelowej šuli, rozmołwy wo běžacym regionalnym zakonjedawarstwje, wopyt jednoho belgiskeho hrodu a njedźelu kemše we wuchodno-belgiskej stolicy Eupenje budu pućowanje wobohaćić.

Časowy wotběh programa:

 1. 28.09. wotjězd we Łužicy do Brüssela
 2. 29.09. zetkanje z Oliverom Paaschom, ministerskim prezidentom Wuchodneje Belgiskeje w Eupenje
  •   wopyt wuchodno-belgiskeho parlamenta w Eupenje
  •   wopyt Europskeho parlamenta w Brüsselu
  •   wuměna nazhonjenjow wo mechanizmach regionalneho samozarjadnistwa w Belgiskej
  •   mjezynarodny wječork ze serbskimi, wuchodo-belgiskimi, čěskimi, słowakskimi a ukrainskimi wuměłcami
 3. 30.09. wopyt hroda Durbuy we Waloniskej, po hrodźe wjedźe Was hrabja Jean-Michal d´Ursel
  •   wopyt jedneje šule a jedneje hoteloweje šule we Wuchodnej Belgiskej, wuměna nazhonjenjow z praktikarku
 4. 01.10. kemše w měšćanskej cyrkwi Eupen, wuchodna Belgiska
  •   zakónčenje pućowanja a jězba domoj do Łužicy

Wróćo