Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sydlenski rum trjeba wysoku atraktiwitu a ma so wot serbskeho ludu samoho postajić

Naše wobzamknjenje je: „Serbski sydlenski rum dyrbi so dynamisce wuwiwać móc. Wone so definuje přez serbski lud pod wobkedźbowanjom pruwujomnych kriterijow.“

Hanzo Wylem-Keł, delnjoserbski zapósłanc Serbskeho sejma a rěčnik regionalneho wuběrka sej žada: „Přisłušnosć ma lěpšiny za wobydlerjow skićeć a atraktiwna za gmejny być. Je tohodla trjeba, zo so gmejny při kóštach a wudawkach přez kraj a wokrjes dospołnje wuswobodźa a potenciale přisłušnosće k sydlenskemu rumej (n.př. z prawow ILO169 a regionalneho samopostajowanja) proaktiwnje znate činja. “

Argumenty gmejny pak měli přemyslować dać: Rezultowace wysoke nałoženje njemóže rozsudne być, ale dyrbi so přez podpěru rozrisać. Wuprajenje, zo njeje na městnje žanych wosobow serbskeho wuznaća njeje zapisane resp. njeje přepruwujomne, a je wyše toho přez zjawne wuznaće znajmjeńša jedneje wosoby wuwróćene. Njeje-li na městnje žanych serbskich tradicijow, dokelž pobrachuja srědki za zhromadne zarjadowanišća a wěda wo temje regionalne samopostajowanje, zawjerća to situaciju a móže so tohorunja přez podpěru rozrisać.

Zakoń wo wuhotowanju prawow Serbow w kraju Braniborska (Serbski zakoń – SWG) dotal postaja: „Jako starodawny sydlenski rum w zmysle tutoho zakonja płaća [.. ] te gmejny a dźěle gmejnow [.. ], w kotrychž hodźi so dopokazać wobstajna rěčna abo kulturna tradicija hač do přitomnosće.“

Wróćo