Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski Sejm zhladuje na posedźenju w Slepom na wuspěšne prěnje lěto swojeje dźěławosće wróćo

Zašłu sobotu su wotpósłancy Serbskeho sejma wuradźowali w serbskej wsy Slepo posledni króć w lěće 2019. Slepjanski wjesnjanosta Reihard Bork witaše wotpósłancow Serbskeho sejma a wšitkich přitomnych hosći w Slepom. W swójich postrownych słowach rozprawješe wo jara wobšěrnym rěčnym kubłanju za dźěći a młodostnych z pomocu Witaj a 2plus, kiž je so přez gmejnske mjezy derje přiwzało, kaž tež wo čestnohamtskim a gmejnskim angažemenće při šulerskim transporće, kiž z boka stata w dosahacej měrje zawěsćeny njeje. Z woprawnjenej hordosću rěčeše tež wo čiwym serbskim towarstwowym žiwjenju na městnje.

Potom zhladowaśe Serbski sejm zhromadnje na lěto połne dźěła, ale wjeseleše so tež nad postupami a wuspěchami. Wuznamny dźěl žadanjow sejma na kraj Saksku přiwza so do koaliciskeho zrěčenja, na přikład připóznaće serbšćiny jako druha cuza rěč nimo nadal praktikowaneho serbskorěčneho kubłanja na maćernorěčnym niwowje. Nimo toho žada sej Mjeńšinowy sekretariat štyrjoch awtochtonych mjeńšinow w Němskej, po tym zo bě so Serbski sejm wobroćił na zwjazkowe knježerstwo, wot zwjazkoweje kanclerki a wot frakciskich předsydow w Zwjazkowym sejmje přesadźenje ratifikacije ILO 169 hišće w tutej legislaturnej periodźe. Wotpósłancy přiwobroćichu so tež přichodej a přichodnemu lětu 2020 z tym, zo maja so w dźěłowym planje konkretizować přichodne ćežišća. Nimo toho wutwori so finančny wuběrk k zawěsćenju dźěłakmanosće Serbskeho sejma. Tohorunja społnomócni Serbski sejm swój wuběrk „wustawa/prawo“, wjesć rozmołwy ze zastupjerjemi cyrkwjow w serbskim sydlenskim rumje, zo bychu so we wosadach zawěsćili serbske rěčne rumy. Wobě wulkej cyrkwi matej w serbskim ludźe, kiž je jara nabožnje zakótwjeny, wosebity wuznam a tuž wysoku, předewšěm tež historisku zamołwitosć za zdźerženje, wožiwjenje a zesylnjenje serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja.

Wo wosebitu adwentnu přechwapjenku postara so Slepjanske Dźěćetko, kiž přisłušnikow parlamenta a hosći w swjatočnej ćišinje z prućikom žiwjenja požohnowa, štož přinjese strowotu a derjeměće.

Serbski sejm zarjaduje štwórtk 06.02.2020 w 19:30 hodź. w Njebjelćicach za hornjołužiskich a wšitkich zajimowanych ludźi informaciske zarjadowanje k temje „Jedne lěto Serbski sejm a přichod“, při čimž móža so přitomni informować wo dźěławosći Serbskeho sejma a swoje nahlady do dźěła sejma zaplesć. Termin za zarjadowanje samsneho formata w Delnjej Łužicy so hišće wozjewi.

Wróćo