Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm zakónči z wopytom Domowiny prěnje rozmołwne koło k statnemu zrěčenju ze Serbami

Dnja 31. awgusta zetkachu so na iniciatiwu Serbskeho sejma zastupjerjo wuběrka „wustawa/prawo“ w Budyskim Serbskim domje ze zastupjerjemi Domowiny. Ze strony sejma bě zetkanje planowane jako nachwilne wotzamknjenje rozmołwneho koła z cyłkownje dźesać serbskimi institucijemi. Při tym su tutym předstajeli prěni naćisk statneho zrěčenja za wutworjenje nutřkowneho samopostajowanja a -zarjadowanja serbskeho ludu. Mnohostronske rozmołwy a zapodate perspektiwy su naćisk nimoměry wobohaćiłe. Paralelnje je so wotměło juristiske pruwowanje. Wot přichodneho wuradźowanja sejma dnja 05.09.20 maja so naćisk a při zetkanjach wudobyte postorki dale w serbskim parlamenće diskutować. Potom ma so wón cyłkownej serbskej zjawnosći spřistupnić, zo bychu so dalše mysle zběrałe a zhromadne pohódnoćenje namjetow w šěrokim konsensualnym procesu w zeńdźenjach a workshopach wotměłe. Wuslědk ma so jako zakład za diskusije a jednanja statnym instancam předpołožić.

Při jara konstruktiwnej a wot mjezsobneho česćenja charakterizowanej rozmołwje z Domowinu su zapósłancy sejma pak měli najprjedy na mnoho nutřkownoserbskich strukturelnych prašenjow k aktualnemu zrozumjenju róle wosebje sejma a Domowiny wotmołwjeć. Serbski sejm je swoje přeprošenje wospjetował, při dalšich rozmołwach wažne mysle a perspektiwy Domowiny sobu do statneho zrěčenja zapřijeć, kaž tež při slědowacych wólbach serbskeho parlamenta organizatorisce a ze swójskimi kandidatami sobuskutkować a dźěło ludoweho zastupnistwa bytostnje sobu tworić.

Poskitk Domowiny, po zastupje sejma do Domowiny diskusiju wo wjace samo- a sobupostajowanju znutřka třěšneho zwjazka pokročować, njemóže so w tutej formje přiwzać, mjez druhim tohodla, dokelž parlament njeje žane towarstwo a dyrbi swoju njewotwisnosć wobchować. Kak da so zhromadne skutkowanje z Domowinu zesylnjeć, chcedźa pak zastupjerjo sejma dale wuradźować.

Wróćo