Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm podpěruje wobydlerjow Miłoraza

Dnja 1. měrca 2019 zetka so delegacija Serbskeho sejma z wot Wochožanskeje jamy potrjechenymi w Miłorazu. W rozmołwje so wujasni, zo je wjesna zhromadnosć pačena a zo njechcedźa wšitcy wjes wopušćić. Wjesnjenjo su znjeměrnjeni.

Serbski sejm podpěruje wobydlerjow a wobydlerki Miłoraza, kotřiž poćežowanja přez wudobywanje brunicy wjace njewudźerža, při žadanju nowu a měrnu domiznu dóstać. LEAG by dyrbjała potrjechenym krótkodobnje nowu domiznu, n. př. blisko Slepeho, poskićić.

Serbski sejm podpěruje wosebje wšitkich, kotřiž chcedźa wostać: Přez wustup z brunicoweho sektora a přiběracy woznam alternatiwnych ponowjacych energijow towaršnostna potrjeba na wudobywanju miliny přez brunicu přeco dale woteběra. Wuswojenje tuž njeje trjeba a njeda so přesadźić. Wujednanja k brunicowemu planej za Miłoraz so hišće wotzamknyli njejsu. Tohodla njeměła LEAG wjesnjanow dale pod ćišć stajeć.

Tež spotorhanju temporarnje wopušćenych domskich měło so zadźěwać, zo njeby so rjany wjesny cyłk wobškodźał. Wjele cyhelowych chěžow a samo zachowana drjewjana chěža steja pod pomnikowym škitom. Tute chěžy móža po kóncu wotbagrowanja zaso domizna za ludźi być, kotřiž swój wosobinski přichod w tajkej rjanej serbskej wjesce zwoprawdźić chcedźa. Tak, kaž chěžki a dwory w Slepom, kotrež so hižo zhubjene być zdachu, nětko zaso nowych wobsedźerjow namakaja. Dalši pozitiwny přikład je Pricyn.

Zastupjerjo sejma proša wobydlerjow a wobydlerki Miłoraza, wjesnu zhromadnośc dla rozsudow a zajimow Swobodneho stata Sakskeje abo LEAG njećerpjeć dać. Přetož susodźa a někotři wobydlerjo ze susodnych wsow ze snano hinašimi žiwjenskimi planami njejsu přičina problema.

Stajnje doporučajomny je film Edmunda Ballhausa „Über Kohle wohnt der Mensch“.

Wróćo