Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm podpěruje serbskich křesćanow při zdźerženju a wuwiću jich wosebiteje situacije a jich rěčnych rumow w cyrkwinskich wosadach při planowanych sturkturnych reformach

Na próstwu serbskich wosadnych z Hodźija wobroći so Serbski sejm na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje. W lisće na zastupjerja krajneho biskopa, wyšeho krajneho cyrkwinskeho radu dr. Thila Daniela, synodalneho prezidenta Otto Guseho a prezidenta zarjada krajneje cyrkwje Hansa-Petera Vollbacha prosy Hajko Kozel, rěčnik sejmoweho wuběrka „Wustawa/prawo“ wo to, zo bychu so při prócowanjach wo strukturne reformy w Sakskej krajnej cyrkwi wosebite potrjeby ewangelskich Serbow a serbskich cyrkwinskich wosadow wšostronsce wobkedźbowali.

„Jara so starosćimy, słyšimy-li wo straše, zo by přez nastawace wjetše struktury, sahace přez serbski sydlenski rum a přeměsćejo wažne rozsudy z dodalnych wosadow w nowych, hišće sylnišo němsce dominowanych strukturach chcyjo nochcyjo woteběrała relewanca serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja, a zo bychu rewitalizaciske wuspěchi při wužiwanju serbskeje rěče w kemšach a we wosadym žiwjenju poslednich lět, kiž witamy, mócnje wohrožene byli“, tak Kozel.

Nimo toho dopomina so w lisće na připrajenja w serbskim zakonju krajneje cyrkwje, kiž so tam serbskim čłonam cyrkwinskich wosadow w serbskim sydlenskim rumje wo zachowanju swojich wosebitych cyrkwinskich naležnosćow dawaja kaž tež na „Cyrkwinski zakoń wo regionalnym zhromadnym dźěle cyrkwinskich wosadnych zwjazkow, cyrkwinskich wosadow, parochijow a poměrow sotrowskich cyrkwjow“, w kotrymž so žada wobkedźbowanje historiskich, krajinowych a socialnych rumow.

Na kóncu lista dopomina so na historisku zamołwitosć runje tež cyrkwjow za asimilatoriske a germanizatoriske procesy a z tym nětko tež za zdźerženje, wožiwjenje a zmócnjenje serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja a prosy so wo zahajenje rozmołwow.

Zo by so za naležnosć dócpěła po móžnosći šeroka podpěraćelska baza rozmołwja so Serbski sejm z dalšimi akterami kaž ze Serbskim ewangelskim towarstwom, Serbskim wosadnym zwjazkom a Domowinu.

Wróćo