Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm podpěruje puć skóržby serbskich ewangelskich křesćanow přećiwo identitu pomjeńšowacym wulkostrukturam

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje žada prawniski wuběrk Serbskeho sejma wotwobroćenje wot předewzaća, přećiwo woli serbskich křesćanow wosady Hodźij/Göda z postajenjom přetłóčić wulki sotrowski poměr, kotryž by sahał daloko přez serbski sydlenski rum a kotryž je zwjazany ze sylnym wobmjezowanjom prawow a wuhotowanskich móžnosćow za jednotliwe wosady.

Do toho wotmě so w juliju 2020 jara nadźijapołna prěnja rozmołwa potrjechenych serbskich křesćanow wosady Hodźij/Göda ze zastupjerjemi ewangelskeje krajneje cyrkwje. Tute zetkanje bě charakterizowane přez zrozumjenje za wosebitu situaciju Serbow a pytanje za konsensom. Při tym stejachu wuraznje wobkedźbowanje tych tež w cyrkwinskim zakonju škitanych wosebitych serbskich zajimow kaž tež spěchowanje tych na mnohich městnach aktualnje nowe płody nošacych prócowanjow wo rewitalizaciju serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja w srjedźišću.

„Wobžarujemy jara, zo cyrkwinske wjednistwo zhromadnje předstajene argumenty drje ertnje wysoko hódnoći, tute pak skónčnje tola ignoruje. Dalši raz wopokazuja so na papjerje zapisane mjeńšinowe prawa jako bjez hódnoty, dokelž so wone w dosahacej měrje njewobkedźbuja při wjetšinowych rozsudach nadrjadowanych strukturow. Namołwjamy cyrkwinske wjednistwo k zawinjenju. Jelizo so to njestanje, by so měł prawniski puć kročeć, zo by so jasnosć namakała wo hódnoće normow Serbskeho zakonja Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje. Widźimy so we winowatosći, tute prócowanja potrjechenych serbskich wosadnych za prawniskej jasnosću podpěrować“, tak Hajko Kozel, rěčnik wuběrka „wustawa/prawo“ Serbskeho sejma.

Wróćo