Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski Sejm – Po lětnjej přestawce

25. posedźenje Serbskeho sejma je so dnja 18. septembra 2021 w Budyšinje wotměło, zaso z přewodźacej wideokonferencu.

W lětnjej přestawce je Serbski sejm knježerstwam Zwjazka a krajow Braniborskeje a Sakskeje přeprošenja připósłał k zahajenju rozmołwow wo nowym statnym zrěčenju k zwoprawdźenju wustawowych garantijow za serbski lud, kotrež so złožuja na wudźěłanja wot zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne koordinowaneje dźěłoweje skupiny lěta 2011.

Wyše toho je so požadało městno za jedneho wot serbskeho parlamenta delegowaneho zastupjerja do Němskeje mjeńšinoweje rady.

Dnja 26.8. je so delegacija sekretariata FCNM (ramikowe dojednanje k škitej narodnych mjeńšinow) Europskeje rady w ramiku dohladowarskeho wopyta za Němsku zetkała ze zastupjerjemi Serbskeho sejma, a je wujasniła, zo FCNM wot zrěčenskich statow wočakuje pluralistiske zastupnistwo narodnych mjeńšinow a wosebje wotewrjenosć napřećo ciwilnotowaršnostnym nje-knježerstwowym organizacijam. Sukcesiwny wottwar serbskich institucijow, pobrachowace móžnosće sobustkutkowanja, kaž tež trajace namócne nadpady na Serbow a brachowace wuswětlenje su w rozmołwje zabrali šěroke městno.

Po swójskej deklaraciji serbskeho luda jako zdawna zasydleny (indigeny) přez Serbski sejm dnja 21. junija 2021, steji wuběrk wustawa/prawo k temje ILO-konwencija 169 w zwisku ze zwjazkowym ministerstwom za dźěło a socialne.

Wot kulturneho wuběrka sejma zwěsćena lisćina kandidatow za MDR rozhłosowu radu posrědkuje so towarstwu Domowinje ze zaměrom, konsens zmóžnić.

Dale bu nowy, njewotwisny nowinski organ, Serbski Informator (www.serbski-informator.org), předstajeny. Artikle wozjewja so delnjo- a hornjoserbsce, jendźelsce a němsce, štož ma wotewrjeny towaršnostny diskurs zmóžnić.

Němski institut za hospodarske slědźenje (DIW) je w nowym posudku wobkrućił, zo wuhlo pod Miłorazom njeje trěbne za zmilinjenje. Sejm žada wotpowědnu korekturu wudobywanskeho planowanja.

Jako hósć předstaji Marek Chełchowski z Wrocławja předstejace załoženje zjednoćenstwa w Pólskej bydlacych Serbow, z kotrymž ma so dócpěć připóznaće jako awtochtona mjeńšina, a prosy z tym wo podpěru přez Serbski sejm.

Starobna prezidentka sejma je přiwitała Christinu Rubyjowu a Konrada Skatulu jako naslědneju zapósłancow za wróćostupjeneju Aleksandra Pólka a Handrija Wjeńka.

Wróćo