Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm: Peticiski wuběrk a plan 2021

Serbski sejm přewjedźeše 14.11.2020 swoje 18. pósedźenje a to jako wideo-konferencu. Na městnje w Krajnej centrali za politiske kubłanje w Drježdźanach organizowaše wjednistwo posedźenja techniku a přełožowanje, tamni wotpósłancy běchu online přišaltowane. Kaž bě so na poslednim posedźenju w Huštanju/Wüstenhain započało, přizamkny so plenumej wobsahowe dźěło na namjeće statneho zrěčenja.

Centralny wunošk posedźenja bě załoženje Peticiskeho wuběrka. Sćěhujo próstwje z wuběrka Prawo a wustawa diskutowachu wotpósłancy wo móžnosći, temy, prašenja polěpšowanske namjety a kritiku we formje peticijow Serbskemu sejmej přednjesć. Zaměry w zwisku ze załoženjom Peticiskeho wuběrka chcedźa skrućić zwisk wšěch Serbow ze Serbskim sejmom a spěchować w Serbskim sejmje rozestajenje z wažnymi serbskimi temami kaž tež z aktualnymi wužadanjemi. Nimo teho měła so zaběra z politiskimi serbskimi temami tež zwonka gremiuma Serbskeho sejma wuwabić. Próstwje je so jednohłósnje wotpowědowało a wuběrk so wutwori. Wot nětka móža wobydlerjo peticije z mejlku (peticija@serbski-sejm.de) a skoro tež přez web-stronu Serbskeho sejma zapodać. Trěbne formality so hišće na web-stronje wozjewja. Po formalym pruwowanju zapoda Peticiski wuběrk w dialogu ze zapodawarjemi/-kami peticiju Serbskemu sejmej. Postajichu so tež terminy a městna posedźenjow za lěto 2021. Wjele wotpósłancow wobkrući, kak wažne je so po cyłym regionje schadźować, zo bychu so z ludźimi na městnje a z tam palacymi problemami direktnje zeznali. Za to zaplanuja so na dnju posedźenjow dopołdnja wobchodźenje městnosće a kontakty z wobydlerjemi.  Sćěhowace terminy a městnosće posedźenjow su planowane:

  • 23.01.2021 Wojerecy/Hoyerswerda
  • 20.02.2021 Njebjelčicy/Nebelschütz
  • 13.03.2021 Hochoza/Drachhausen
  • 17.04.2021 Běła Woda/Weißwasser
  • 08.05.2021 Stróža/Wartha
  • 12.06.2021 Chóśebuz/Cottbus
  • 18.09.2021 Budyšin/Bautzen
  • 09.10.2021 Barliń/Berlin
  • 13.11.2021 Rań/Großräschen
  • 18.12.2021 Sernjany/Zerna

Po prěnim dźělu posedźenja pokročowaše Serbski sejm z dźěłom a namjeće statneho zrěčenja z pomocu metodow namakanja konsensa. Dokelž je namjet jara wobšěrny a projekt tajki wuznamny, traja wuradźowanja dale a z nimi so na přichodnych posedźenjach pokročuje.

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotměje so 12.12.2020 prawdźepodobnje w Rogowje/Horno (Forst). Kóžda/-y je znowa lubje witana/-y. Wotwisnje wot infekciskich podawkow a wotpowědnych naprawow wotměje so posedźenje pak na městnje z dodźerženjom hygieniskich prawidłow abo znowa jako kombinacija online a prezencneho formata.

Wróćo