Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm k wotpokazanju zhromadneho dźěła ze stron třěšneho zwjazka Domowina při rozrisanju nuznych problemow serbskeho ludu

Dnja 6. měrca městopředsyda Domowiny Marko Hančik w MDR rjekny: „Jow móžu z wěstosću prajić, zo Serbski Sejm, tute priwatne zjednoćenstwo, za nas žan jednanski partner njeje.“ Zhromadne wustupowanje Domowiny a Serbskeho sejma so ze stron třěšneho zwjazka raznje wotpokaza.

K tomu wotmołwi starobna prezidentka Serbskeho sejma Edit Pjeńkowa: „Skutkowne zastupowanje serbskich zajimow docpěje so přez na problemy orientowane, w idealnym padźe, zhromadne wustupowanje statnym a cyrkwinskim instancam napřećo. Wobžarujemy falowace zrozumjenje třěšneho zwjazka za to a móžemy zwěsćić, zo dotal w zjawnosći wuprajena zwólniwosć třěšneho zwjazka za dialog we woprawdźitosći njewobsteji. Ćim sebjewědomišo budźemy naše prócy k zdźerženju, rewitalizaciji a dalewuwiwanju našeje serbskeje identity, rěče a kultury w demokratiskim samopostajowanju dale wjesć a intensiwować, zo bychmy našu přez wustawu garantowanu eksistencu jako serbski lud za přichod zawěsćili. Budźemy nětkole intensiwniši dialog zahajić z towarstwami, institucijemi a zajimcami kaž tež z partnerami na statnej stronje, zo bychmy naš cil docpěli – nowe statne zrěčenje.“

Serbski sejm steji dale k dispoziciji za dialog. Wšitcy čłonojo Domowiny, wosebje přisłušni třěšneho zwjazka, su wuwołani, so iracionalnym a škódnym aktiwitam jednoho dźěla zwjazkoweho předsydstwa znapřećiwić. Dalše wosłabjenje serbskeje pozicije statnym a cyrkwinskim partneram napřećo měło so wobeńć! Sobudźěło wšitkich angažowanych zajimcow we wuběrkach Serbskeho sejma je witane.

Wróćo