Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm k sakskemu koaliciskemu zrěčenju

Serbski sejm reaguje optimistisce na dźensniše wozjewjenje koaliciskeho zrěčenja, widźi pak tež kritiske dypki:

„Wjeselimy so jara, zo su so z ewaluaciju serbskich kubłanskich poskitkow, z připóznaćom serbšćiny jako druheje cuzeje rěče nimo dalšeho serbskrěčneho kubłanja na maćernorěčnym niwowje a z eksplicitnym wobkedźbowanjom wosebitych potrjebow a zajmow Serbow při strukturnej změnje we Łužicy tři našich konkretnych žadanjow zapisali do koaliciskeho zrěčenja. Runje tak witamy wuprajeny poskitk k dialogej za wjace soburěčenja, sobuwuhotowanja a za wjace prawow samopostajowanja za serbski lud. To jara rady přiwzamy a budźemy spěšnje rozmołwu pytać z nowym knježerstwom kaž tež postorčić nutřkoserbsku diskusiju po puću ke kulturnej a kubłanskej awtonomiji našeho luda“, hódnoći Edith Pjenkowa, starobna prezidentka Serbskego sejma wotpowědne pasaže.

„Zo pak runje Sakska, kiž staja sej zaměr zwoprawdźić wjace demokratije a skrućenje prawniskeho stata, Domowinje zapowědźi prawo zwjazkow na skóržbu, je jara přesłapjace. Tu je Braniborska dale. Tuž Domowinje jako wažnej zastupnicy zajmow w Sakskej nadal njeje móžno, wuskoržić sej serbske kolektiwne a indiwidualne prawa, kiž chcemy jako ludowe zatupnistowo w přichodźe krok po kroku hišće wutwariś. Prawa, kiž njesměš sebi wuskoržić, žane prawa njejsu“, kritizuje Hajko Kozel, rěčnik sejmoweho wuběrka „wustawa/prawo“ a dodawa: „Tež, zo njeje so zapisała za serbsku wjes Miłoraz/Mühlrose tak kaž za Pödelwitz w Lipsćanskim rewěrje garantija wobstaća a zo je tuž KENIA-koalicija defacto pasiwnje zwólniwa, dopušćić wotbagrowanje dalšeho serbskego sydlenskeho ruma, njemóžemy akceptować a wótrje kritizěrujemy. Na zakładźe prawniskich ramikowych wuměnjenjow smy wšak tež bjez knježerstwoweho připrajenja pśeswědčeni, zo so tuta wjes brunicoweje jamy dla njezniči, a pśilubimy nadal našu podpěru tym, kiž chcedźa preč ćahnyć a tym, kiž chcedźa wostać.“

Wróćo