Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbja žadaja připóznaće jako indigeny lud

Hišće štyri dny maja Zwjazkowe knježerstwo a knježerstwje krajow chwile, reagować. Potom wotběži ultimatum demokratisce woleneho Serbskeho sejma. Serbski sejm žada sej připóznaće indigenity serbskeho ludu a kónc rozmołwnych blokadow ze stron knježerstwowych zamołwitych, kaž resp. eksplicitnje na sejm poćahowane wot Europskeje rady žadane. Lětstotki we Łužicy zasydleni, ze swójskej rěču a swójskimi tradicijemi, spjelnjeja Serbja wuměnjenja wot Zwjazkoweje republiki ratifikowaneje ILO-konwencije 169 UN (International Labour Organization / dojednanja wo indigenych ludach), njejsu pak hač do dźensnišeho jako indigeny lud připóznaći. Město toho so serbskemu ludej z toho wurosćace prawa prosće ignoruja – runje tak kaž přidźěła k połoženju serbskeho ludu w „serbskej rozprawje statneho knježerstwa Sakskeje“. Tuta so wot Serbskeho sejma wótrje kritizuje.

Serbske ludowe zastupnistwo postaji jako znamjo, zo njeje tónle njedźeržomny staw dlěje akceptabelny, na krajnej nowinarskej konferency w Drježdźanach dnja 21.03.2023 ultimatum Zwjazkowemu knježerstwu a krajnymaj knježerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje. Mjeztym zo bě zjawny zajim ze šěrokim cyłozwjazkowym nowinarskim zajimom wulki, njebě ze stron politiki dotal žaneježkuli rezonancy. Za štyri dny, na 23.06.2023, wotběži čas. Chutnosć žadanja, zo stat w Němskej bydlacy indigeny lud Serbow připóznaje a z ILO 169 zapřijace prawa přizwoli, njezda so ani w Berlinje ani w Drježdźanach a Podstupimje spóznać. Ćišć na knježerstwa rosće.

Što budu ludowi zastupjerjo činić?

Hdyž ultimatum knježerstwu ke krótkodobnym jednanjam přeńdźe, widźi serbski parlament so nuzowany, swoje prawa na mjezynarodnej runinje wužadać – ze strachom, zo knježerstwowe jednanje masiwnje škodźi zwjazkowej němskej reputaciji nastupajo respektowanje čłowjeskich a ludowych prawow. Z wysokokaratym britiskim prawizniskim kolegijom z renoměrowanych a nazhonitych narodoprawnikow so tuž hižo přez tydźenje přihotuja kročele za nutřkoněmsku a mjezynarodnu skóržbu w Brüsselu.

Móže sej Zwjazkowa republika dowolić, wot lětstotkow zasydlenemu ludej swoje prawa zapowědźić? K tomu je cyłozwjazkowa nowinarska konferenca spočatk julija w Berlinje planowana.

Pozadk:
Serbski lud přińdźe před něhdźe 1.500 lětami do kónčiny Łužicy, hdźež dźensa něhdźe 60.000 Serbow bydli. Serbski sejm, prěni w l. 2018 z powšitkownych, bjezposrědnich, swobodnych, jenakich a tajnych wólbow wušły parlament Serbow w Němskej, dźěła politisce na zakładźe Zakładneho zakonja a mjezynarodneho prawa a po konsensowym principje. Sejm wobsteji ze 24 čestnohamtskich zapósłancow a schadźuje so prawidłownje na so měnjacych městnach we Łužicy. Wšitke wobzamknjenja a protokole su swobodnje přistupne pod www.dokumenty.serbskisejm.de.

Wróćo