Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Sejmowa iniciatiwa a Rada starowstow předstajištej so Serbskej radźe Braniborskeje

Na přeprošenje Rady za serbske naležnosće k jeje 18. posedźenju dnja 21.3. w Braniborskim krajnym sejmje steještej Inciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo a Rada starostow tutemu gremijej za prašenja k dispoziciji. Rada chcyše so informować wo koncepće a stawje procesa k parlamentej. Na wjele prašenjow je so wotmołwiło a mnohe njedorozumjenja móžachu so wujasnić.

Na 18. posedźenju doprědka połoženy dnjowy porjad, mjenujcy šulskopostajowaca nowela (z minimumom šulerskeje ličby) a postajenje k bilingualnej wučbje poskićištej iniciatiwje dobre wuchadźišćo za nuznu trěbnosć wobšěrneho ludoweho zastupnistwa serbskeho ludu napřećo dotalnym partikularnym zastupnistwam zajimow, štož wužada sej a zawěsćuje po wustawje w realiće jenake wobjednanje Serbow a Němcow. Na postajowanske nowele so přikładnje poćahujo stej iniciatiwa a Rada starostow wustajiłoj, zo dyrbi kóždy jednotliwy serbski šuler runje tak kaž kóždy němski swoju ludowu rěč wuknyć móc a wonej podpěrujetej z tym tež před tym tute jara angažowane přednjesene měnjenje staršiskeje iniciatiwy k noweli. W swětle jenakeho wobjednanja je po wustawje kóžda minimalna ličba šulerjow njeznjesliwa! Runje tak njeznjese so za bilingualnu wučbu, zo maja so po přednjesenym měnjenju ministerstwa serbske poskitki „kaž španiske poskitki wobjednać“, ale jeno němske poskitki wěcowneje wučby maja so jako přirunowanje wužiwać.

W dalšej diskusiji pokazaše so mjez zastupjerjemi rady Serbow, iniciatiwy, Rady starostow a přitomnym předsydźe Domowiny jednotne měnjenje w tym, zo měł serbski lud zjawnje demostrować zhromadne dźěło při dócpěću swojich zaměrow. Wosebje čłonojo rady su tohodla wabili za dialog mjez sejmowej iniciatiwu a Domowinu. Wobě stronje stej připrajiłoj, zo stej zwólniwej k zhromadnemu dialogej. Za dalewjedźenje rozmołwy je Serbska rada prosyła wo nadrobniše wudźěłanje přichodnych kompetencow, dźěłoweho wašnja, strukturow a wotmysleneho poměra planowaneho Serbskeho sejma k braniborskej Serbskej radźe a druhim gremijam.

Wróćo