Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Sejmowa ideja dóstawa rozmach - zwěrimy so na demokratiju, 5. septembra

Z wječorom pod nadpismom „So na demokratiju zwažić: Serbski sejm - prěni parlament Serbow“ ma so přewrót na puću k serbskemu parlamentej poradźić a ze žiwjenjom napjelnić. Dźe tež wo to, zo so wšě móžnosće tajkeho parlamenta wotwažuja.

W předprogramjepo skići w 17 hodź. serbska band „Berlinska dróha“ fecig hudźbu a postara so zhromadnje z recitacijemi basnjow wo swjedźensku atmosferu.

Paralenje k tomu pokaza so putacy dokumentarny film „The Tundra Tale“ wo žiwjenju Samow/Lapow. Tutón indigeny lud w Skandinawiskej wojuje přećiwo rubježnemu wudobywanju zemskich pokładow přez koncerny, kotrež jim žiwjenske zakłady bjeru. Runja Serbam chowaja so w jich podzemi zahubne pokłady.

W 19 hodź. započina so wobsahowy dźěl zarjadowanja:

Na spočatku poda so přehlad wo přikładach samopostajowanja a regionalnych parlamentow w Europje. Tež skići so krótke zjeće wo wuwićowym stawje koncepcije Serbskeho sejma.
Hłowny dźěl zabjerje plenum. Na nim smědźa wšitcy wobdźělnicy wažne a palace temy samopostajowanja Serbow mjenować, kotryž ma sejm po swojim konstituowanju rozjimać.
Kotre temy najnuzniše su, postaja wobdźělnicy wječorka jako „wolerjo“ sami. Tak dožiwjeja planowane wašnje dźěła Serbskeho sejma jako instrument stworjenja kolektiwneje wole.
Zajimawe budźe, hač wutwori so ze zhromadźizny konsens nastupajo najwažniše temy jako parlamentariske stejiišćo.
Bytostna koncepcionelna nowostka je, zo móže so kóždy wuznawacy Serb – mjenujcy njewotwisnje wot městna bydlenja- na wólbje Serbskeho sejma a jeho dźěłowych ćežišćow wobdźělić. Tak wostanje zwisk ke kulturnemu cyłkej dale móžny a demografiskemu „brain drainej“ so zadźěwa.

Wokoło 21 hodź. maja wobdźělnicy móžnosć, za kulojtymi blidami, kotrež moderěruja prominentni Łužićenjo kaž Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens abo intendant NSLDź Lutz Hillmann, načate problemy indiwiduelnje dale distkutować.

Zarjadowanje měri so wosebje na delnjo- a hornjoserbsce kaž tež němsce rěčacych Serbow kóždeje staroby a tež na medije. Za simultane přełožki do delnjo- a hornjoserbšćiny kaž tež do němčiny je postarane.
Přeprošujemy wšěch jara wutrobnje.

Wróćo