Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Měrćin Krawc reaguje w SN na „Zapósłane“ Marje Michałkoweje - Rozprawa dźěłarnički „zjawnoprawniska korporacija"

BMI-rozprawu dźěłarnički „zjawnoprawniska korporacija" namakaće k downloadowanju w našim dokumentarnym rjadowaku.

Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa reaguje na „Zapósłane“ Marje Michałkoweje:

Knjeni Michałkowa twjerdźeše 11. meje w SN jako wotmołwu na diskusijny nastork dr. Měrćina Wałdy, zo njeje korporacija zjawneho prawa najbóle demokratiska forma zastupnistwa našeho ludu, ale towarstwo.
Čehodla knjeni Michałkowa jako politikarka, kotraž dyrbjała to poprawom lěpje wědźeć, serbsku zjawnosć takle za nós wodźi? Wšako derje wěmy, zo su lěta 2010/2011 w dźěłowej skupinje „Korporaciju zjawneho prawa“ (KöR) zastupnicy zwjazkoweho knježerstwa a wobeju krajneju knježerstwow zhromadnje ze serbskimi zastupnikami jasnje zdźěłali, kajke móžnosće su serbskemu ludej zapowědźene, hdyž dale na statusu towarstwa wobstawa. Tam rěka: „Zasadny deficit tohole modela je, zo rozsudźeja w serbskich naležnosćach dale pjenjezydawarjo a nic Serbja sami. Nimo toho wostanu Serbja, kotřiž njejsu z čłonom Domowiny, dale wot procesow rozsuda wuzamknjeni. Njedostatk tomu zadźěwa, zo so Domowina jako powšitkownje připóznata zastupnica zajimow serbskeho ludu sylni. Přetož dokelž politiska waha jenož jako zapisaneho towarstwa definowaneje organizacije napřećo Zwjazkej, krajnymaj sejmomaj a knježerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje je wo wjele słabša, dyžli bychu serbscy zastupnicy z demokratiskich wólbow w serbskim sydlenskim ­rumje wušli, potajkim ze samsnym prawom za wšitkich serbskich wobydlerjow rěčeli, kaž to gmejny, wokrjesy a kraje ­za swojich wobydlerjow činja.“ W do­kumenće naličeja hišće dalše wobmje­zowanja, kotrež su wšo druhe hač zwjeselace.
Město toho pokazuja w padźe korporacije zjawneho prawa na dotal njepředstajomne zjawnoprawniske nadawki, wo kotrychž móhł serbski lud sam rozsudźić: „planowanje šulskeje syće za serbske šule, rozsud wo wšitkich dalšich prašenjach serbskeho šulstwa hač k nošerstwu serbskich šulow a institucijow w kubłanskim wobłuku (wosebje wukubłanje pěstowarkow), wo nošerstwje serbskich socialnych institucijow a wo rozdźělenju spěchowanskich srědkow wotpowědnym jednotliwym přijimowarjam pjenjez.“
Ministerialny rada w zwjazkowym nutřkownym ministerstwje, dr. Detlev Rein, sej při přepodaću kónčneje rozprawy předsydce załožboweje rady přeješe, zo měli „po přeswědčenju dźěłoweje skupiny trěbne polěpšenja nastupajo zastupnistwo serbskeho ludu intensiwnje rozjimać“. Kardinalny zmylk tehdy bě, zo su tele rozjimanje w dalokej měrje gremijam Domowiny přewostajili a zo su jeje posudk jako rozsudny akceptowali. Za kotry puć so Domowina rozsudźa, hdyž rěka jedyn z móžnych modelow zastupnistwa „sylnjenje swójskeho towarstwa“, bě jasne. Runje tak jasne je, zo by sej z tym zwjazana zajatosć Domowiny nuznje diskusiju pod neutralnym dohladom žadała. Přetož trěbna neutralita a njesebičnosć na dobro wyšeho zaměra tež najlěpše towarstwo přežada.
Bych sej přał, zo sej kóžda Serbowka a kóždy Serb citowanu nadźijepołnu kónčnu rozprawu a z njej zwjazane poručenje sam přečita, zo móhł sej swójski wobraz tworić, město toho zo da so dale wot wopačnych informacijow kaž w kritizowanym přinošku slepić. Je najwjetši čas, zapasene šansy tutoho dokumenta nutřkowneho ministerstwa skónčnje spóznać. Štóž ma zajim na přichodźe a rozkćěću serbskeho ludu, po čitanju dokumenta tym wjace njewěri, kotřiž twjerdźa, zo stat Serbam wjace samopostajowanja přizwoli. Ně, problem njeje stat, ale je bohužel w prěnim rjedźe nutřkoserbski.

Dr. Měrćin Wałda w SN: „Kak sej Serbja swoje połoženje rjane barbja“

Wróćo