Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Protest přećiwo přesadźenju serbskeho duchowneho dr. Jensa Buliša zwonka serbskeho sydlenskeho ruma

Z přesłapjenjom a njezrozumjenjom smy wotpohlad wjednistwa Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa słyšeli, serbskeho kapłana dr. Jensa Buliša serbskej katolskej wosadźe we Wotrowje sćazać a zwonka serbskeho sydlenskeho ruma zasadźeć. Dźělimy zjawnje zwuraznjenu starosć mnohich potrjechenych wosadnych, zo so ze přesadźenjom kapłana dr. Buliša serbskorěčne dušepastyrstwo a wozjewjenje křesćanskeho poselstwa w maćeršćinje pohubjeńši. Jedyn z najwažnišich rěčnych rumow teje - po UNESCO wohroženeje - serbskeje rěče by so do prašenja stajił; wšako za kapłana dr. Buliša žaneho serbskorěčneho narunanja njeje. Wočakujemy tuž, zo da so wjednistwo Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa w swojim rozsudźe wot sensibelnosće a wědomja zamołwitosće za wosebite rěčne potrjeby serbskich wěriwych wodźić.

Nimo toho wočakujemy wot zamołwitych katolskeje cyrkwje w Sakskej zrěčensku swěru nastupajo w artiklu 10 zrěčenja mjez Swjatym stołom a Swobodnym statom Sakskej dóšły zawjazk k "hajenju serbskich naležnosćow." Přetož staja so prašenje, kak ma so słowo artikla 10 - "Katolska cyrkej budźe katolsce charakterizowane serbske kulturne herbstwo wobchować a škitać." - ze žiwjenjom napjelnić, hdyž serbscy duchowni za serbskich wěriwych w swojich wosadach k dispoziciji njesteja resp. z tutych wosadow so wotćahnu.

Wot Swobodneho stata Sakskeje, jako druheho zrěčenskeho partnera, wočakujemy, zo wón zamołwitych katolskeje cyrkwje k zrěčenskej swěrje zadźerži, jich při tym we wobłuku swojich móžnosćow podpěrane (artikl 10 sada 2) a kotryž w artiklu 2 rjadowany instrument wužiwa, biskopa při "prašenjach, kiž maja za wobě stronje wosebity wuznam", na rozmołwu přeprosyć. Pad kapłana dr. Buliša woznamjenja po našim měnjenju dla jeho bjezposrědnich wuskutkow na hajenje serbskich naležnosćow - a tole nic jenož we wosadźe Wotrow - tajke prašenje wosebiteho wuznama.

Za to rěči tež historiski kontekst. Wospjet dźě běchu w zašłosći zahubne personalne rozsudy na njedobro hajenja serbskich naležnosćow w jednotliwych wosadach. Prominentny přikład je wosud Jakuba Barta-Ćišinskeho, woporniwy dušepastyr a zdobom wusahowacy serbski spisowaćel a žurnalist, kotremuž cyrkwinska wyšnosć před wjace hač 120 lětami na dwaj lětdźesatkaj přistajenje jako duchowny w serbskej wosadźe zapowědźi. Najmłódši přikład bě dotal młody duchowny Tomasz Dawidowski, kiž bu před 12 lětami přećiwo swojej woli ze serbskeje wosady - tež tehdy dźěše wo Wotrow - preč přesadźeny. Za čas nacistiskeho režima kłonješe so biskopski ordinariat ćišćej mócnarjow a přesadźi wšitkich serbskich duchownych do němskich wosadow.

Zo by so přichod katolskeje cyrkwje w serbskej Łužicy wuhotował, je trjeba, ze zmylkow zašłosće wuknyć a tute njewospjetować. Nabožnosć a narodnosć stej w katolskich Serbach wzajomnej zepěrje. Přichodny dialog k zawěsćenju přichoda katolskeje cyrkwje w serbskim sydlenskim rumje dyrbi tutemu dopóznaću wotpowědować. Zapósłancy Serbskeho sejma buchu wot wěriwych z Wotrowa wo podpěru prošeni a steja samozrozumliwje jako dialogowi partnerojo k dispoziciji.

Wróćo