Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Předsydstwo Domowiny so znowa zapowěźi poskičenym rozmołwam ze sejmowej iniciatiwu

W direktnym lisće na cłonske towarstwa a předsydstwo Domowiny z. t. kaž tež zjawnje w Serbskich Nowinach je „Iniciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski Sejm“ srjejdź februara z konkretnje namjetowanymi terminami přeprosyła na zjawnu rozmołwu wo centralnych přichodnych nadawkach, kotrychž rozwjazanje je trěbne za zachowanje kulturneje identity serbskego luda, a za trěbne politiske kompetency. Tuchwilne přeprošenje na rozmołwu je so stało z wočakowanjom, zo by było při wočiwidnje so přiwótřacych wěcownych problemach w zajmje wšitkich derje měnjacych Serbow, so konstruktiwnje dojednać na powšitkownje akceptowane a politisce k jednanju zamóžne zastupnistwo. Na póručenu rozmołwu njeje žadyn wóthłós dójšoł. Na naprašowanje pak je njeoficielnje hižo přišła znowa wotmołwa, zo so tajka rozmołwa njepřeje. Z tym pokročuje zwjazkowe předsydstwo swóju obstrukcisku strategiju zańdźenych pjeć lět.

„Dyrbimy buhužel z toho wuchadźeć, zo je předsydstwu Domowiny zawěsće wědome, kajki anachronistiski, demokratisce njeznjesliwy a zajmam serbskeho luda objektiwnje škodźacy je tutón z NDRskeho časa póchadźacy narok na samolutke zastupnistwo Serbow přez Domowinu. Při kóždejžkuli zjawnej diskuskusiji hrozy strach, zo so wony brach demokratiskeje legitimacije, wone deficity při namakanju kompetentnych rozrisanjow a při wobnowjenju – njehladajo na młode wobliča – kaž tež wone swójske sobuzawinowanje při nastatych ćežach po lěće 1990 tematizuja a zo so z tym potencielnje materielne priwilegije přewidneje ličby wósobinsce profitowacych funkcionarow do prašenja stajaju.“ Tak widźi to Měrćin Wałda, hornjołužiski rěčnik iniciatiwy. Předsydstwo přeco zaso wobtwjerdźi, zo je zwólniwe k rozmołwam, ale je njezwoprawdźa, štož je tuž wědome zamylenje zjawnosće, zo by so z wida zwjazkoweho pśedsydstwa wužitny status přez njekomunikaciju skrućił. („Serbja dyrbja so najprjedy sami dojednać.“) Při tym so zwjazk připódla z tym wótnamaka, zo so statnym partnarjam zalutuje rozestajanje z legitimnymi, snadź tež dalesahacymi wěcnymi žadanjemi, kiž su za kulturne přežiwjenje serbskeho luda trěbne.

Tohodla póndźe iniciatiwa njezmylnje puć dale hač do demokratiskich wólbow. W aprylu ma so na generalnej klawzurje postajić dalši dźěłowy plan za lěto 2017. Samozrozumliwje wostanu durje wotewrjene wšitkim so wuznawacym Serbam, zo bychu so aktiwnje abo pasiwnje na wólbach wobdźělili a swójske naležnosće w demokratiskim procesu zastupowali. Tež w přichodźe budźe městna za atraktiwny, skutkowny, na tradicijach bohaty kulturny třěšny zwjazk. Bychmy tohodla wuraznje wobžarowali, by-li so zwjazk Domowiny, kiž wšak skića někotremužkuli Serbej hišće emocionalnu domiznu, – krótkowidnje a njesmilnje zastupowanych swójskich zajimow dla – za přichodne zhromadne dźěło w ramiku serbskeje ciwilneje towarišnosće moralisce dospołnje diskwalifikował.

Wót iniciatiwy přewjedźeny 1. Serbski kubłanski wjeršk dnja 14.01.17 w Budyšinje je prěni raz w šěršej zjawnosći wobšěrnje tematizował problematiske wuwiće serbskeho kubłanja po lěće 1990 a z tym zwjazany dramatiski spad licby serbskich maćernorěčnych dźěći, kiž wohrožuje srjejdźnodobnje cyłu serbsku kulturu. Wjele lubjace, na kubłanskim wjeršku wuwite namjety k přewinjenju strukturnych přičinow tutoho skradźneho hinjenja wšedneje serbskeje kultury hodźa so na statnej runinje –wobjednawać jeničce wot demokratisce legitimowaneho zastupnistwa serbskeho luda.

Wróćo