Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Posedźenje Serbskeho sejma

Dnja 14. apryla schadźowaše so Serbski sejm w Mrocnje. Mrocna leži na sewjernej kromje Delnjeje Łužicy a je so 2016 samostatnje k serbskemu sydlenskemu rumej wuznała. Při wjedźenju přez wjesku z Güntherom Thiele a dalšimi wjesnjanami so zapósłancam wuspěšne wuwiće wjeski w zańdźenych lětach rozkładźe. Prošachu wo pomoc, přisłušnosć k sydlenskemu rumej z wjac žiwjenjom wupjelnić.

Posedźenje započina so ze zajimawym zawjedźenjom a intenziwnej diskusiju z Dieterom Freihoffom, społnomócnjenym za serbske naležnosće we wokrjesu Dubja-Błota, kaž tež z Utu Henčelowej, čłonku Serbskeje rady w Braniborskej, wosebje k serbskej identiće a samopostajowanju wo tutej we wsach. Nimo toho so wo situaciji serbskich kubłanskich poskitkow w regionje a Braniborskej rozprawješe a wo móžnosći sobuskutkowanja luda při tworjenju rozsudow.

Přeprošeny bě ewangelski farar Stefan Branig. Farar Branig je z Ewangelskej šulskej zhromadnosću Delnja Łužica gGmbH wot lěta 1992 hižo 7 šulow, 3 pěstowarnje a 5 hortow ze swobodnym nošerstwom natwarił. Wón rěčeše wo swojich nazhonjenjach při załoženju kubłanskich institucijow w swobnym nošerstwje a wupraji so zwólniwy, wutworjenje swójskich serbskich šulow podpěrować.

Diskutowachu a wobzamknychu so próstwy k zničenju zapiska wolerjow, kaž tež k přiměrjenju wobzamknjenjow ke konstituciji sejma: W manifesće so róla němskeje rěče w Sejmje konkretizuje a w naroku k zastupnistwje so konsekwenca móžnosćow samopostajowanja wuzběhuje. Dale so dźak Domowinje a dalšim institucijam jasnje na přichod wusměri z tym, zo so hač dotal wopak zrozumjene słowo „dotalne“ šmórnje. Přez wuměnjenje nazhonjenjow pokročowaše so z přihotami za kubłanski wjeršk w nazymje, kaž tež ze statnymi zrěčenjemi k etablěrowanju korporacije serbskeho luda. Z tym zwisuja dalše diskusije k so hodźacym pućam wutworjenja měnjenja a tworjenja rozsudow w serbskim ludźe.

Wróćo