Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Posedźenje Serbskeho sejma: Zhromadne dźěło z Domowinu wobkrućene, wobzamknjenja mjez druhim wo spěšnych naprawach w serbskorěčnym kubłanju

Posedźenje Serbskeho sejma we Wulkim Ćisku (09.02.2019) je so zahajiło ze zwjeselacym podawkom: Župan Wojerowskeje župy Domowiny, Marcel Braumann, je w swojich witanskich słowach wabił za to, zo měli so stare rozkory mjez sejmom a Domowinu zakónčić a wobej za docpěće mnohich zhromadnych zaměrow přichodnje zhromadnje dźěłać. Starobna prezidentka sejma je to wobkrućiła ze symboliskim zawdaćom ruki. Wyše teho je wjesny předstejićel Wulkeho Ćiska, knjez Jens Zarodnik, Serbski sejm do swojeje jsy witał a jemu wjele wuspěcha wupřał.

W dźělu wuradźowanjow je so kubłanski wuběrk namołwił, mjez druhim jako wotmołwu na alarmowace wuslědki ewaluacije serbskorěčneho kubłanja w Braniborskej, ze wšěmi akterami přewjesć kubłanske zetkanje w Delnjej Łužicy. Temu je sćěhowało wobzamknjenje z namołwu krajnymaj knježerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje, zo bychu so jako prěnje spěšne naprawy

  • serbšćina za maćernorěčnych připóznała jako połnohódna maćerna rěč a za njemaćernorěčnych jako połnohódna cuza rěč,
  • we wšěch šulach posrědkowanje wědy wo stawiznach, kulturje, identiće a rěče Serbow obligatorisce do kubłanskich planow zapisać a zwoprawdźić,
  • přihódne statistiske daty wo wobstatku serbskich wučerjow a wo wobsahu wučby zjawnje k dispozicji stajałe.

W samsnym wobzamknjenju podpěruje Serbski sejm žadanje Domowinskeje župy Budyšin na přewjedźenje eksterneje ewaluacije serbskich poskitkow w sakskich šulach po braniborskim přikładźe.

Wuběrk za kubłanje, kulturu a młodźinu je powołał Anetu Zahrodnikowu jako swoju předsydku a dra. Handrija Klugu jako jeje zastupjerja.

Wuběrk za regionalne wuwiće a hospodarstwo je dóstał nadawk, so postarać wo zakótwjenje prawow Serbow do zakonjetwórjaceho procesa k zakónčenju wuhloweho hórnistwa a za to konkretne wobzamknjenja přihotować.

Wuběrkej za wustawu a prawo je so dał nadawk, zo měł so ze šěrokim wobdźělenjom byrgarjow zaběrać z wuwićom wustawkow serbskeho zhromadźenstwa a ze za to trěbnymi statnymi zrěčenjami. Nawjedowanje wuběrka staj dóstałoj jako nadawk Hajko Kozel jako předsyda a Hanzo Wilhelm-Keł jako zastupowacy předsyda.

Wyše teho je so powołał IT-wuběrk, kotryž mjez druhim posedźenske protokole zjawnosći spřistupnja.

Na kóncu je so měrowe poselstwo z konstituowanja sejma w oktobrje 2018 wudospołniło z namołwu k wujednanju serbskeho luda kaž tež z poručenjom, so zasadźeć na dobro wšitkich w regionje.

Starobna prezidentka přeprosy skupinu „Kukowske prašaki“ a wobdźělnicy naprašowanja na posedźenje sejma w měrcu.

Wróćo