Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Posedźenje Serbskeho sejma před lěćnu přestawku

Dnja 12. junija je so 25. wuradźowanje Serbskeho sejma, zaso jako wideokonferenca, wotměło, w přitomnosći mnohich podpěraćelow, zastupjerjow nowinarstwa a zdźěla zaso anonymnje so wobdźělacych hosći. Dla njewužitnjeho wužiwanja njeawtorizowanych wobdźěłanych wobrazowych a zwukowych nahrawanjow z wuradźowanskich přestawkow w zańdźenosći skedźbnja sejm na płaćace prawniske połoženje.

W swojim poslednim wobradowanju před lěćnej přestawku je sejm wobzamknył historiske wobzamknjenje, w mjenje tychle Serbow, kotřiž chcedźa móžnosć nutřkowneho samopostajowanja a sylneho sobupostajowanja našeho ludu ze skutkownej kulturnej a kubłanskej awtonomiju wužiwać, tutu samoidentifikaciju jako starozasydleny („indigeny“) lud a powšitkowne wužiwanje prawow w zmysle njedawno ratifikowaneje konwencije ILO-169 při Mjezynarodnej dźěłowej organizaciji Zjednoćenych narodow (UN) předewzać.

Sejm je wyše toho wobzamknył, zwołać mjezynarodnu wysokokaratnu wědomostnu přiradu, kotrejež nadawk budźe, polěpšować nutřkokrajinowe spóznaće, wysokowažnosć a respekt za potrjeby a prawa serbskeho ludu. Přirada ma wutworić kontakty k wysokorjadnym wědomostnym institucijam, parlamentarnikam a zastupjerjam knježarstwow w tu- a wukraju, kaž tež na europskej runinje, a dźěło sejma z njewotwisnej ekspertizu podpěrować, na přikład w ramiku jednanjow wo nowym statnym zrěčenju k zawěsćenju našeho po wustawje garantowaneho prawa na eksistencu.

Po njedojšłym připóznaću ludoweho mordarstwa na ludomaj Herero a Nama přez Němsku kritizuje sejm tute jeničce z centralnym knježerstwom Namibije a z wuzamknjenom potrjechenych ludow trjechene wujednanje. Jako něhdy pod němskej kulturnej hegemoniju ćerpjacy lud čujemy so jako Serbja z ludomaj Herero a Nama we wosebitym zwjazani, zo ma so pjeluchowanske cuzopostajowanje wotpokazać.

Rosćacy njedostatk wody po cyłej Łužicy přez změnu klimy, zniženje dnowneje wody a zanjerodźenje přez hórnistwo, při runočasnje nadměrnym zwužiwanju k napjelnjenju bywšich wuhlowych jamow wopokazaja so jako přiběracy problem za přirodu, hatnistwo a ratarstwo. Sejm žada, zo so zarjaduje štabowe městno za wodowy menedźment we Łužicy a wobmocnja hospodarski wuběrk, zo by nadźěłał wotpowědne namjety.

Na poručenje kulturneho wuběrka wobzamkny sejm lisćinu z třomi kandidatami za wobsadźenje rozhłosoweje rady MDR, kotraž ma so z Domowinu z.t. wothłosować. Lisćina wopřija pódla w gremijach nazhonitej kulturnej wědomostnicu Cosimu Strackec-Nawcynej filmowca Rainera Nagla, kaž tež komunalneho politikarja Tomaša Čornaka.

Wróćo