Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Po Ralbicach a Worklecach přindu Bórkowy (Błota) a Hodźij

Serbski sejm wita rozsud sakskeho kultusoweho ministerstwa (SZ dnja 19.05.2020), w Ralbicach/Ralbitz a Worklecach/Räckelwitz na wyšimaj šulomaj ličbu rjadownjow powyšić, zo by móhło wjace šulerkow a šulerjow chódźić na serbskorěčnu wučbu kaž je wona w šulskim zakonju zapisana.

„Tuto zwjeselace wuwiće je nam składnosć, pokazać na njezwjeselace wobstejnosće zwonka serbskich katolskich stron", praji rěčnica kubłanskeho wuběrka sejma Aneta Zahrodnikowa a wobroći so w připołoženym zjawnym lisće na sakskeho kultusoweho ministra Christiana Piwarza: „Na přikład njepřipóznaje so serbšćina we Wojerecach jako druha cuza rěč, tuž sej ju šulerjo a šulerki jeje wuwučowanje na zakładźe wobmjezowanja šulskich hodźin njemóža jako prawo wužadać; w Hodźiju/Göda so staršim njeporadźi přesadźić so ze žadanjom za wótpowědnej serbskorěčnej wučbu. Jasny zakoński zakład je so wot šulow a šulskeju amtow ignorował. W Bórkowach (Błota) / Burg (Spreewald) wojuja starši kaž tež wučerki a wučerjo aktualnje za załoženje serbskeje rjadownje w nowym šulskim lěće a so wot zarjadow zaćarosća. Chcemy nětko ćišć powyšić, zo bychu so zakońske zakłady skónčnje po cyłym serbskim sydlenskim rumje nałožowali, tež hdyž na wšelakich městnach tak wjele šulerjow a šulerkow zajim za serbsku wučbu njepokazuje kaž w Ralbicach/Ralbitz. Z tym bychu so skrućili a rozšěrili naše rěčne rumy a by so dołhodobnje zawěsćiło přežiwjenje našeje rěče tež w serbskich katolskich stronach. Zajimowanych staršich kaž tež wučerki a wučerjow pozbudźujemy, sej to we wšitkich šulach žadać a so podpěry dla wobroćić na nas, na Serbske šulske towarstwo jako fachowe towaristwo, na wobě Serbskej radźe abo na Domowinu."

Wróćo