Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Parlament Serbow w Němskim zwjazkowym sejmje

Serbski sejm, ze swobodnych, jenakich a direktnych wólbow wušłe ludowe zastupnistwo Serbow we Łužicy, je dźensa w Němskim zwjazkowym sejmje w Berlinje braniborskeho zapósłanca zwjazkoweho sejma Knuta Abrahama (MdB) zetkał, kotryž je zastupowacy čłon w parlamentariskej přiradźe Załožby za serbski lud. Serbski sejm je prěnje a dotal jeničke demokratisce wolene ludowe zastupnistwo w stawiznach Serbow we Łužiskim třikrajowym regionje a widźi so mj.dr. jako přirodny posrědnik k namjeznym susodnym krajam.

Temy rozmołwy běchu ćežišća projekty Serbskeho sejma kaž n.př. AKTIS media-projekt - medialny pilotowy projekt za cyłu Europu z mjezy překročacej syću za młodych ludźi, kotraž ma wot 2024 k startej hić. Nimo toho buštej šulski projekt IANUA, kotryž bu w Njebjelčicach iniciěrowany, kaž tež ETULIS-třikrajowy uniwersitny projekt k mjezy překročacemu němsko-čěsko-pólskemu zhromadnemu dźěłu na polu kubłanja wobrěčanej. Nadhódnota serbskeje rěče a přez lětdźesatki zrosćene sebjewědomje serbskich sobuwobydlerjow wuzběhnyštej so wot Thomasa Čornaka, kiž bě přez 30 lět wjesnjanosta „wnučkokmaneje gmejny“.

Projekty předstajichu so jako integralne wobstatki ramikoweho programa LUSATIA GLOW (Łužiske swětło), kotryž so loni wot Serbskeho sejma jako strategiskeho partnera pod pjerowodom Brüsselskeho hibanja SLAVONIC EUROPE (SE) w Brüsselu, Drježdźanach, Budyšinje a Praze wot EU-institucijow a čłonskich statow EU podpěruje. Nowa je serbska perspektiwa tak mjenowaneho „łužiskeho modela“, pod kotrejž maja cyłoeuropske projekty přez mjezy startować. Pola aktualnje něhdźe 20.000 rěčacych Serbow su diferencowane rěčne graty do wjacerěčneho programa sobu zapřijate.

Wosebite ćežišćo rozmołwy z Knutom Abrahamom (MdB) bě młodźinske dźěło Serbskeho sejma, kotrež so wot serbskeho ludoweho zastupnistwa na wosebite wašnje jako dźěło do přichoda pěstuje a ke kotrejž su so přitomni młodźi zastupjerjo noweje serbskeje generacije Serbskeho sejma wosobinsce wuprajili. Dalša palaca tema běše dialog Serbskeho parlamenta ze 24 wolenych zapósłancow, stajnje 12 z Delnjeje Łužicy a 12 z Hornjeje Łužicy, ze serbskim zwjazkom Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. wo parlamentariskej strukturnej změnje we Łužicy, kaž tež k turistisko-hospodarskim prašenjam. „To namakaće pola mje wotewrjene durje“, kaž Knut Abraham (MdB) wuzběhny. Dalše rozmołwy Serbskeho sejma na europskej runinje maja slědować.

Wróćo