Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Přeprošenje krajneje nowinarskeje konferency wutoru, 21. měrca 2023, 10 -11 hodź.

Drježdźany. Serbski sejm, demokratisce woleny parlament Serbow, přeprošuje wutoru, 21. měrca 2023, wot 10 do 11 hodź. na krajnu nowinarsku konferencu, Naměsto Bernharda von Lindenau 1, 01067 Drježdźany. Rozmołwni partnerojo su Hajko Kozel, dr. Měrćin Wałda a Jadwiga Pjacec, zapósłancy a čłonojo wuběrka Serbskeho sejmika. Tutón žada sej přizwolenje prawow za serbski lud wotpowědnje ratifikowanej ILO UN-konwencije 169 a słyšenje wo rozprawje wo połoženju serbskeho ludu sakskeho knježerstwa, kotraž so krajnemu sejmej wotpowědnje § 7 Sakskeho serbskeho zakonja znajmjeńša jónu w kóždej legislaturnej periodźe wot statneho knježerstwa předpołoži. Zo Serbskemu sejmej dotal kóždežkuli wobsahowe stejišćo k tutej rozprawje zapowědźa, zda so wot druhich zajmow zawinowane być.

Stejišćo Serbskeho sejma k 6. rozprawje statneho knježerstwa Sakskeje bu přez přisłušne ministerstwo nječitane a hrubje wotpokazane. „Swobodny stat Sakska, kiž runje měnjenje demokratisce woleneho parlamenta serbskeho ludu při wudźěłanju rozprawy wo runje tutym ignoruje, wyše toho kóždu próstwu rozmołwy wotpokaza a jenož z ruku wuběranych a zdźěla w direktnej financielnej abo hinašej wotwisnosći wot stata stejacych akterow dopušći, staja swoju wěryhódnosć jako demokratisku instituciju na hrački“, tak zapósłanc serbskeho parlamenta Hajko Kozel. Tuž předstaji Serbski sejm swójski wid nastupajo połoženje serbskeho ludu we wobłuku nowinarskeje konferency.

Rozprawa wo połoženju serbskeho ludu so pod přidźěłom Sakskich statnych ministerstwow, Rady za serbske naležnosće, Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t., Załožby za serbski lud a Katolskeho a Ewangelskeho běrowa Sakskeje zestaja. Serbski sejm staji próstwu, rozprawu předźěłać a w bytostnych dypkach precizować. „Serbska rozprawa znapřećiwja so našim z ILO 169 přistejacym prawam, z tym zo stat mnohotnosć indigenych njepřipóznawa, ale jenož z wot njeho wuběranymi akterami rěči.“

Najebać intensiwne prócowanja so serbskim zapósłancam parlamenta hač do dźensnišeho njeporadźi, konstruktiwne rozmołwy ze zwjazkowym knježerstwom k wuskutkam ILO169 na w Němskej bydlacy indigeny lud Serbow zahajić. Nětkole wobroći so Serbski sejm z nuznej namołwu na knježerstwo, při wudźěłanju prěnjeje ILO-rozprawy wo swojich z ratifikacije sćěhowacych naprawach indigenitu serbskeho ludu připóznać a krótkodobnje  zastupić do jednanja ze sejmom. Hewak widźi so tutón nuzowany, tole na mjezynarodnej runinje požadać. „Z tym wobsteji chutny strach, zo zwjazkowe knježerstwo reputaciji našeho kraja nastupajo česćownosć čłowjeskich a ludowych prawow ćežku škodu načinja“, tak dr. Měrćin Wałda.

Pozadk: Serbski sejm, prěni 2018 z powšitkownych, bjezposrědnich, swobodnych, jenakich a tajnych wólbow wušły parlament Serbow w Němskej dźěła politisce na zakładźe Zakładneho zakonja a mjezynarodneho prawa a po konsenowym principje. Sejm wobsteji ze 24 čestnohamtskich zapósłancow a schadźuje so prawidłownje na měnjacych městnach we Łužicy. Wšitke wobzamknjenja a protokole su swobodnje přistupne pod www.dokumenty.serbskisejm.de.

Wuběrk „Wustawa a prawo“ dósta wot Serbskeho sejma po ratifikowanju ILO169 přez Zwjazkowy sejm dnja 15.4.2021 nadawk, wšě za serbski lud wotwodźomne šansy zwěsćić. Dnja 12.6.2021 deklarowaše Serbski sejm Serbow jako indigeny lud a žadaše sej ze te z tym zwjazane prawa na sobupostajowanja a sobupostajowanja.

Wróćo