Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

„Mjeńšinowe prašenja, kotrež so ignoruja, budu dołhodobnje jenož ćeše!“

Póndźelu, 3. julia 2023, informowachu zapósłancy Serbskeho sejma teamom mjezynarodnych fachowcow narodoprawnistwa wo sćěhach wotběžaneho ultimatuma na zwjazkowe knježerstwo, zastupić do dialoga ze serbskim sejmikom a připóznać prawa indigenity Serbow. Wot renoměrowaneho Londonskeho prawizniskeho konsorcija Doughty Street Chambers bu hižo w předpolu prawniskeho puća zwěsćene, zo je dotalne zapowědźenje zwjazkoweho knježerstwa a krajneju knježerstwow w Drježdźanach a Podstupimje po mjezynarodnych a ludoprawniskich standardach njeakceptabelne.

„Budźemy serbsce k Wam rěčeć, dokelž je to naša maćeršćina a rěč zdawna we Łužicy bydlaceho ludu“, zahaji zapósłanča Jadwiga PJACEC MdS derje wopytanu nowinarsku konferencu Serbskeho sejma w Berlinje. Hajko KOZEL MdS zjima žadanja ultimatuma – dotal pobrachowacu zwólniwosć k dialogej ze Serbskim sejmom ze stron za serbsku politiku zamołwitych ministerstwow, k zahajenju jednanjow wo serbskemu ludej přistejacych samo- a sobupostajowanskich prawach kaž tež připóznaća jako indigeny lud wotpowědnje ILO-konwenciji 169. Zapósłancy sejma pokazachu so „w najwyšej měrje přesłapjeni a zatřasnjeni“, zo ani zwjazkowe ani krajnej knježerstwje třiměsačny, pjatk, 23.06.2023 wo połnocy wotběžany ultimatum za wuměnu ze serbskim sejmom njewužichu.

Team třoch mjezynarodnje mj.dr. za UN skutkowacych fachowcow za ludowe prawa, kiž dósta nadawk za pruwowanje etablěrowanych mjezynarodnych prawniskich pomocow, zo by mjeńšinowe prawa serbskeho ludu, spěchowanje kubłanskeje awtonomije a wuwiće strukturowaneho dialoga ze Serbskim sejmom přesadźili, zwěsći po prěnim posudźowanju jara dobre šansy za Serbski sejm, zo by so we wobłuku strukturowaneho bilateralneho kaž tež multilateralneho dialoga wo serbskich naležnosćach připóznał jako oficialny rozmołwny partner zwjazkoweho knježerstwa a krajneju knježerstwow. Na zakładźe angažementa za prawnostatnosć demokratisce woleneho serbsko parlamenta, kotryž Steve POWLES wuzběhny, a mnohostronskich wot Margherity CORNAGLIA rozłoženych prawniskich narokow Serbskeho sejma namołwja prof. Mark WELLER němske knježerstwo, město dołhotrajnych sudniskich jednanjow zastupić do dialoga ze Serbskim sejmom, tak kaž je to tež Europska rada hižo jara kritisce napominała.

„Mjeńšinowe prašenja, kotrež so ignoruja, budu dołhodobnje jenož ćeše“, apelowaše wysoko specializowany fachowc a awtor wjacorych standardnych twórbow za mjeńšinowe a indigenitne prawa, kotryž aktualnje tež Kosowske knježerstwo poradźuje. „Dopušće dźensa, zasadźće so z nami za jednanske blido a wotwobroćće prawnisku zwadu, kotraž Wam njeby derje wušła“, tak tež naležna namołwa Jadwigi PJACEC w kónčnym słowje nowinarskeje konferency. Hewak póńdźe nazymu do přichodneho koła – w Brüsselu.

Wróćo