Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

K 35. posedźenju Serbskeho sejma w Hochozy

10. septembra je so Serbski sejm w Hochozy, w zetkawanišću Złoty plon, na žiwu wuměnu měnjenjow zešoł.

K ćežišćam wobradowanjow je słušała peticija k skrućenju zwjazkoweho programa rěčnych pěstowarnjow, kotrež so wot Serbskeho sejma solidarnje podpěruja.

Zo byštej so wjace sobupostajowanja a swobodne wosobinske wuwiće tež za našich we Łužicy bydlacych Serbow docpěłoj, dźěła Serbski sejm dlěši čas na statnym zrěčenju. W tym zwisku stej so tež rozprawa Europskeje rady wo połoženju mjeńšinow w Němskej a planowane nowelěrowanje sakskeho Serbskeho zakonja tematizowałej.

Za škit našich tradicionalnych žiwjenskich zakładow je so předpołoženy namjet na wotpokazanje atomowych wotpadkow we Łužicy wot Serbskeho sejma schwalił, tole tež wosebje togodla, dokelž maja so poćeženja za energijowu wěstotu na cyłu Zwjazkowu republiku rozdźělić, a wot našeho luda dźě su so hižo wulke wopory za energijowu wěstosć požadali.

Dale bě sej plenum přezjedny, zo maja so nowowólby do Serbskeho sejma přihotować, zo so politiske zajimy serbskeho ludu hišće šěršo a z nowej mocu zastupować móža.

Serbski sejm je runočasnje wužił składnosć Dnja wotewrjenych muzejow, zo by domizniski muzej w Hochozy wopytał. We wjesołym kole su ludowe reje rejowali a zetkanju wuklinčeć dali.

Wróćo