Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Iniciatiwa Sejma předstaji frakcijam Braniborskeho krajneho sejma jězbny plan k serbskemu parlamentej

Dnja 28.2.17 bě delegacija „Iniciatiwy za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm“ z hosćom frakcijow CDU, Lěwicy, Zwjazka 90/Zeleni a SPD w Braniborskim krajnym sejmje.

Čłonojo iniciatiwy Hannes Wilhelm Kell (delnjołužiski rěčnik), dr. Handrij Kluge (Drježdźany) a dr. Měrćin Krawc (Budyšin) podachu hosćićelam ze swojeho wida přehlad k pozadkej, zasadnemu prawej jedneho luda na parlament tež njewotwisnje wot aktualnych problemowych połoženjow kaž tež k aktualnemu stawej etablěrowanskeho procesa. Wulotowane buchu móžnosće kooperacije z braniborskimi instancami při přewjedźenju wólbow.

Wšitke frakcije přihłosowachu unisono njewobmjezowanym zakładnym prawam Serbow na parlament jako institucionalnu platformu tworjenja měnjenja a na samopostajenu prawólbu. Slěduješ-li wosebje přikładej wólbneho modusa prěnich demokratiskich wólbow serbskeho luda k braniborskej Serbskej radźe 2015, njewobsteja na legitimaciji wólby a woleneho pralament žanežkuli dwěle.

Runjetak dócpě wulke zrozumjenje zaměr, parlamentej serbskeho luda dać samemu rozsudźić wo zaměrnym zasadźenju wot zwjazkoweho etata a krajoweju etatow k dispoziciji stajenych załožbowych srědkow, zo by so takle w zmysle subsidarity dócpěła lěpša skutkownosć zasadźenych srědkow.

Naprašowanja měrjachu so hłownje na to, kotre kompetency měł Sejm dale we wobłuku kulturneho a kubłansko-politiskeho samopostajowanja dóstać kaž tež na planowany poměr k wažnym wobstejacym institucijam (Serbskej radźe, Załožby za serbski lud, Domowinje z. t.) a kak měło mjez nimi wupadać rozdźělenje nadawkow. Dokelž njeje hišće demokratiski wuwićowy proces k Serbskemu sejmej zakónčeny, ma so rozmołwa ze wšěmi wobdźělnikami dale wjesć. Zastupjerjo iniciatiwy wopušćichu zesylnjeni wuradźowanja a dźakuja so hosćićelam za zajimawe a tež za iniciatiwu jara płódne rozmołwy kaž tež za zwuraznjene wysoke hódnoćenje za wobšěrny čestnohamtski angažement Sejm-iniciatiwy.

v.l.n.r.: MdL Raik Nowka, Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Roswitha Schier (Beauftragte der CDU-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden), Martin Schneider (Initiative), MdL Prof. Dr. Michael Schierack, Andreas Kluge (Initiative)
v.l.n.r.: MdL Thomas Domres (Parlamentarischer Geschäftsführer LINKE), Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Anke Schwarzenberg (Beauftragte der LINKE-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, Sprecherin für Minderheitenpolitik), Martin Schne
v.l.n.r.: Andreas Kluge und Hannes Wilhelm Kell (Initiative), MdL Kerstin Kircheis (Beauftragte der SPD-Fraktion im Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden), Robert Dambon (Referent), Martin Schneider (Initiative)

Wróćo