Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

4. Serbska debata - wzajomnje so zesylnić!

Na štwórtej podijowej diskusiji „Štó zastupuje serbski lud? Přichod politiskeje participacije“ dnja 10. meje we Wojerecach wujasni dr. Hagen Domaška jako wot Serbskeho sejma delegowany podijowy hósć, zo mjezsobne zesylnjenje mnohich serbskich iniciatiwow a zwjazkow situaciju za serbski lud cyłkownje polěpši a praji: „Za pódlansku zhromadnosć Domowiny a Serbskeho sejma dyrbi formula rěkać ‚1 plus 1 je 3‘. Hdyž Serbski sejm zakonski ramik za serbski lud rozšěri, potom woznamjenja to wjace móžnosćow za Domowinu. Namołwja-li Domowina k wólbam druheho Serbskeho sejma, skruća wona jeho reputaciju a jednansku bazu napřećo statej. Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. widźi so jako zastupnistwo zajimow. Dźěło na tutymaj runinomaj móže wutworić ramikowe wuměnjenja, kotrež su za serbski přichod trěbne.“

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, wobkrući, zo su rozmołwy ze Serbskim sejmom kóždy čas móžne, dołhož su přez mjezsobny respekt charakterizowane. Hagen Domaška wobžarowaše, zo njebě tutón respekt minjene lěta přeco daty. Ze za 2024 předstejacymi wólbami druheho Serbskeho sejma pak ma wid do přichoda hić. Serbski sejm přeje sej wuraznje po móžnosći šěroku podpěru Domowiny při nastajenju kandidowacych, wobkedźbowanju wólbow a wobdźělenju wólbow.

Jan Budar, direktor na organizaciji debatow wobdźěleneje Załožby za serbski lud, skedźbni na to, zo wjele při debaće citowanych informacijow a dokumentow minjenych 20 lět šěrokej serbskej zjawnosći, wosebje młodej generaciji, husto znatych njeje, tuž jedna so wo insiderowu wědu. Serbski sejm poskića załožbje, při šěrjenju mjenowanych informacijow pomhać.

Z debatami widźi Serbski sejm swój zaměr zwoprawdźeny, zo so zasadne prašenja a problemy serbskeho žiwjenja zjawnje a moderěrowane diskutuja, a so zarjadowarjam dźakuje. Dr. Roland Löffler, direktor Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje, je pokročowanje Serbskeje debaty podpěrował.

Swjatočna wólbna namołwa za wólby do druheho Serbskeho sejma wotměje so 12. meje wot 14 hodź. w Běłej Wodźe na swjedźenskej ležownosći při wódowej wěži.

 

Wróćo