Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

37. Posedźenje Serbskeho sejma: Kubłańska awtonomija

W tradicionelnje prěnim dźělu plenuma, rozmołwje z wotpowědnymi wobydlerjemi a hosćimi sejma jako „pućowanski parlament“ bu zaso jasne, kak rozdźělne wuměnjenja a wužadanja za serbsku rěč, kulturu a identitu w regionach Łužicy su. Jara wobohaćace běchu přinoški a perspektiwy dweju młodeju wuměłcow kolektiwa Wakuum. Tutej wobkrućištej Serbskemu sejmej, zo je tež z wida młodźiny kulturna a kubłanska awtonomija hódny zaměr, zo by so samopostajał a z wjeselom a radosću wuspěšnje přichod našeho ludu wuhotował. Nimo toho je so wobrěčało, kak móže serbska młodźina swój wažny hłós do politiskeho tworjenja měnjenja a rozsuda přinošować, resp. w naćisku statneho zrěčenja a jako kandidatki a kandidaća za přichodne wólby sejma.

We wobsahowym dźěle a rozprawach wuběrkow dźěše předewšěm wo ultimatum napřećo krajnemu a zwjazkowemu knježerstwu, Serbow jako lud připóznawać, kotremuž maja so dla dołhich sydlenskich tradicijow ludowe prawa z ILO 169 přizwolić. Dokelž njeje dotal žane přihłosowanje z němskeje politiki spóznajomne, so wotpowědne kročele inkluziwnje wobskóržby na europskej runinje nětko konsekwentnje přihotuja.

Dalše ćežišćo bě běžne skutkowanje přećiwo wotpohladnje bjezzmysłowemu zničenju serbskeho kulturneho herbstwa wsy Miłoraz přez koncern LEAG. Tež tule so nětkole prawniske kroki zahaja, dokelž LEAG ze zničenjom infrastruktury mjeztym hižo dočasne kóncuje bytostne zastaranske zakłady sydlišća.

Nimo toho bu přihot wodoweje klawsury zahajeny, dokelž je wodowy etat Łužicy jara wohroženy.

W diskusiji so wobžarowaše, zo na hłownej zhromadźiznje Domowiny próstwa wo konsekwentnem prócowanju wo kubłansku awtonomiju hišće žane přihłosowanje njenamaka. Runočasnje so wita, zo sej na próstwowym poradźowanju wosebje wučerstwo intensiwne wobdźělenje na diskusiji ke kwalifikowanju předewzaća přeje. W sejmje je so ideja wuwiła, zhromadnje z partnerami próstwu zapodać Załožbje za serbski lud, dać jednemu institutej nadawk k wuwiwanju koncepta ke kubłanskej awtonomiji. W tutym maja so móžnosće wuhotowanja, lěpšiny a rizika kaž tež politiske ramikowe wuměnjenja a prašenja financowanja přepytować. Wšitke potrjechene skupiny, t.r. šulerjo a starši, wučerjo, towarstwa, iniciatiwy a politika, budu we wodźenskim wuběrku kaž tež w zjawnych diskusijnych forumach intensiwnje na wobdźěłanju wobdźělene. Wuslědki maja potom zakład za rozsudy serbskeho ludu nastupajo jeho kubłanskeje awtonomije tworić.

Na kóncu steješe zhromadny wopyt muzeja pod hołym njebjom na Lědach.

Wróćo