Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

3. Serbska debata „Indigenosć Serbow“ / wróćozhladowanje k kubłanskej awtonomiji

20.03.2024 wot 19 hodź. wobdźěli so Hajko Kozel jako čłon Serbskeho sejma w Serbskim domje w Budyšinje jako podijowy hósć na 3. Serbskej debaće „Štó chcemy być? Indigene, awtochtone abo něšto druhe?“. Zarjadowarjo su Serbske Nowiny, krajna centrala za politiske kubłanje a Załožba za serbski lud, přez kotrejež internetnu stronu budźe tež livestream k dispoziciji. „Je prašenje wěrnosćiwosće politiki napřećo serbskemu ludej, skónčnje faktowy wobstatk připóznać, zo legalna definicija ILO169 nastupajo narěčane ludy na nas přitrjechi. To čini nas při přesadźenju našich prawow, wosebje na polu kubłanja, wot prošerjow k mějićelam prawow! Debata je z tym jara aktualna a wosebje wažna. Tohodla chcemy za Serbsku debatu sobu wabić.“, tak Hajko Kozel, čłon prawniskeho wuběrka Serbskeho sejma.

K 2. Serbskej debaće wot 13.03.2024 k Serbskej kubłanskej awtonomiji sćehnje Serbski sejm jara pozitiwny facit. Wobsteji wulkotny a jara wysoko hódnoćeny angažement ze stron wučerkow a wučerjow, staršich a šulerjow kaž tež mnohich podpěraćelow w institucijach, zo bychu najebać wjele ćežow serbsku rěč, kulturu a identitu w kubłanstwje nic jenož zdźerželi, ale skrućili a wutwarili. Podijowa diskusija pokaza, zo je trjeba, konstruktiwny dialog wjesć, zo móhli wužadanja zmištrować a šansy wužiwać. Tole chce Serbski sejm dale spěchować. Knježeše přezjednosć wo tym, zo trjeba serbske šulstwo wosebity status a wosebite struktury, jasne ramikowe wuměnjenja, dosć personala a adekwatnych srědkow. Nimo toho pokazachu so jasnje jara rozdźělne potrjeby maćernorěčnych a njemaćernorěčnych šulerjow w tak mjenowanych jadrowych a nakromnych kónčinach serbskeje Łužicy. Z wida Serbskeho sejma móže so wšo to najskutkownišo samozamołwiće w rukach serbskeho ludu zmištrować. Nic jenož fakty, ale tež njepřitomnosć na debatu přeprošenych zastupjerjow krajneho zarjada za šulu a kubłanje a kultusoweho ministerstwa su jasny dopokaz, zo stat wužadanjam njewotpowěduje a wotpowědować njemóže.

Wróćo