Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wuzwólenje prědnego parlamenta Serbow wuspěsnje zakóńcone

Sobotu, dnja 03.11.2018, jo se w Njebjelčicach pśewjadło pśespytowanje a wulicenje pódłožkow listoweje wólby. Wólbny wjednik dr. Hagen Domaška jo pó źěłapołnem dnju wobkšuśił slědujuce wuslědki:

 • registrěrowane wólarje: 1.282
 • zapósłane wólbne listy: 908
 • płaśece wólbne wopisma: 836 (wótśěgnjone: póbrachujuce pódpisma, głosowańske lisćiki wopacnje zatyknjone)
 • głosowańske lisćiki: 828 (wósym njepłaśecych głosowańskich lisćikow)
 • cełkownje wótedanych głosow: 4.475

Pótom bu wulicony slědujucy wuzwóleński wuslědk:

DŁ: 2.173 głosow

 1. Hanzo Wylem-Keł (283)
 2. Jan Kosyk (267)
 3. Edith Pjenkowa (207)
 4. Stefanie Kositz (193)
 5. Sandra Wylemowa (181)
 6. Siegbert Budyšin (163)
 7. Kito Pjenk (160)
 8. Laura Grönertojc (153)
 9. Dirk Paulick (138)
 10. Christoph Haensel (106)
 11. Dirk Marx (96)
 12. Carola Geppert (67, pśez Los)

Slědujuce kandidaty stoje na póstupujucych městnach:

 1. Ilona Urbanowa (67)
 2. Heiko Bengelstorff (55)
 3. Udo Nikuš (37)

GŁ: 2.302 głosow

 1. Tomaš Čornak (295)
 2. Ignac Wjesela (272)
 3. Hajko Kozel (245)
 4. Hańžka Wjeselic (178)
 5. Sophia Cyžec (152)
 6. Aneta Zahrodnika (142)
 7. Dr. Měrćin Krawc (133)
 8. Alexander Pólk (115)
 9. Dr. Andreas Kluge (105)
 10. Handrij Wjeńk (99)
 11. Dr. Tomaš Wornar (99)
 12. Jadwiga Pjacec (94)

Slědujuce kandidaty stoje na póstupujucych městnach:

 1. Dr. Sćěpan Nawka (88)
 2. Gerat Šram (63)
 3. Cornelia Šnypowa (57)
 4. Christine Maria Ruby (56)
 5. Konrad Manfred Willi Skatula (50)
 6. Pětr Janak (43)
 7. Sven Scheidemantel (16)

Na městnach naslědnikow stojece kandidatki a kandidaty póstupuju pó licbje nejwěcej głosow w paźe, jolic kandidatki abo kandidaty swóje wuzwólenje njepśiwzeju. Wuzwólone kandidatki a kandidaty maju pó wólbnem pórěźe něnto jaden tyźeń cas, aby wuzwólenje pśiwzeli.

Wólba jo se wótměła pód mjazynarodnym wobglědowanim dogromadu wósym wólbnych wobglědowarjow. To su:

 • zastupnika europskeje partaje Europska lichotna alianca: Marta Bainka (Górna Šlazyńska) a dr. Cristian Kollmann (Pódpołudnjowy Tirol)
 • politikarje Českeje: Jaroslav Kolićek (MdEP), Jaroslav Růžička, Petr Brázda
 • politikarje z Pólskeje: Bogusław Wontow (něg. wótpósłańc Sejma), Adam Maciag (něg. šołta Namysłowa, zastupny wójwoda), Anna Ziemkiewicz

Wólbne wobglědowarje wózjawje slědujucy statement:

„Wuzwólenje do Serbskego sejma su se wótměli, kaž smy mógali zwěsćiś, mimo problemow. Měnimy, až system jo był njetrjebny komplikowany a by se mógał jadnorjej pśewjasć. Tśirazowe zwěsćenje datow wólarjow jo pówušyło kwotu zmólkow, dokulaž su se mjenja zdźěla w serbskej, zdźěla w nimskej pisnej wersiji powěźili. W běgu pśewjeźoneje wuzwóleńskeje procedury jo 1.282 wólarjow wuznało swóju pśisłušnosć k ludoju Serbow, wušej 800 wósobow jo dało k wólbje płaśecy głos a jo stakim wuzwóliło swóju prědnu politisku reprezentaciju.

Za pśichod doporucyjomy zjadnorjenje identifikacije wólarjow. Dalej dejała se pólěpšyś logika formularow we tom, až pśi zapisanju pśez pomocne wósoby se to móžo z nakśickowańskeju wariantu na wólbnem lisćiku jasnje wóznamjeniś. Wuzwólenje a wulicenje wólarskich głosow jo se stało wótpowědujucy mjazynarodnym standardam w lichotnej a pótajmnej wólbje. Kuždy pśisłušajucy bergaŕ jo se mógał mimo zadorow na wólbje wobźěliś. My gratulěrujomy organizatoram k pśewjeźenju wólby a wuzwólonym kandidatam k wuzwólenju! My wěrimy, až Serbski sejm buźo dobry a dostojny reprezentant Łužyskich Serbow."

Dnja 17.11.2018 wótmějo se w Slěpem wót zeger 14:00, zachopijucy z ekomeniskeju nabóžninu, konstituěrujuce pósejźenje prědnego demokratiski, lichotnje a pótajmnje wuzwólonego parlamenta Serbow. Facit wólbnego wjednika: „Ja se wjaselim, pśeto smy z pśewjeźenim wólby pokazali, až jo demokratiska wólba za serbski lud móžna.“

Slědk