Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Swětocne konstituěrowanje a prědne wobzamknjenja Serbskego sejma dnja 17. nowembra w Slěpem

W srjejźołužyskem Slěpem/Schleife jo se dnja 17. nowembra 2018 konstituěrował Serbski sejm. Wón jo prědne ludowe zastupnistwo Serbow a licy 24 wólonych wótpósłańcow. W bogatej licbje su se wobźělili gósći na prědnem pósejźenju Serbskego sejma.

Do konstituěrowanja jo se wótměła ekumeniska nabóžnina w slěpjańskej cerkwi z fararjom Ingolfom Kśenku z Janšojc/Jänschwalde. Wón jo dopominał na stare, wót Mjertyna Luthera w pśestajenju Biblije wužywane nimske słowo „Lindigkeit“. Wóno měni zamóžnosć, słužyś kazni a spšawnosći z rozswětlarskim rozymom, ako tež pśipóznaś luźi w swójom tudybyśu, swójich  pótrjebnosćach a zacuśach. Z wułoženim zwiska wó dobrośiwosći ako pócynk a wó lipje ako bom Serbow jo faraŕ Kśenka skreslił wobraz pśikłada za sejm.

W dostojnem wótwórjeńskem nagronje k swětocnemu konstituěrowanju jo prof. dr. Klaws Thielmann ako cłonk Rady starostow pómjenił wudobyśa sejma a pódał póglěd na pśiduce móžnosći samopóstajowanja w kulturnych a kubłańskich nastupnosćach pśi wumóženju rěcow a kultury: „Nastawa za skšuśenje serbskego sebjewědobnja nastrawa, kótaraž se zepjerajo na zgromaźeństwo Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w dobrej wobjadnosći z nimskim wobydlarstwom. Sejm twóri se puś do samopóstajowanja serbskego luda w ramiku zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimskeje. W stawiznopisu změjomy dwě dobje za Serbow: jadnu do parlamenta a jadnu wótněnta.“

Swěźeńske nagrono jo měł dr. Měrćin Wałda jako załožeński cłonk na tom dnju rozwězaneje iniciatiwneje kupki za Serbski sejm. Wón jo pódał hyšći raz ze socialnowědomostnego a kulturnowědomostnego wiźenja doglěd do zwiskow wokoło sejma a za jogo pótrjebnosć.
Wobej nagronje stej pokazałej, kak su z pšašanjow zajźonych lět wurosli jasnosći a perspektiwy za puś Serbskego sejma.

W póstrownych adresach bu prědnemu parlamentoju Serbow wjelerake pśipóznaśe wugronjone. Wótpósłańce krajneju sejmowu Bramborskeje a Sakskeje a zwězkowego sejma kaž tež statny minister a zagronity za serbske nastupnosći su wugronili glukužycenja, žycyli wuspěch abo su pórucyli pódpěrowanje.

Powědarka rady starostow Silwija Stefanowa (Carny Chołmc/Schwarzkollm) a wólbny wjednik dr. Hagen Domaška (Drježdźany/Dresden) stej wótpósłańcam wugroniłej glukužycenja a jim pśepódałej wobwěsćeńske wopisma ako tež knigły „Minderheitenrecht ist Menschenrecht“ wosobinski signěrowane wót Pětša Kroha.

Pód wjednistwom starstwoweje prezidentki a rownocasnje prědneje pśiwobrośańskeje partnarki sejma, Edith Pjeńkoweje z Rownego/Rohne, jo se prědne pósejźenje zjawnje wótměło. Wóno jo wopśimjeło wustajenje nachylnego jadnańskego pórěda. Wótpósłańce su wušej togo wobzamknuli, wužywaś titul „Serbski sejm“ ako swójske mě za parlament. Dalej su z prědnego wobradowanja wujšli tśi pósołstwa, kótarež buchu wobzamknjone:

  • Tomaš Wornar (Drježdźany/Dresden) jo pśecytał do manifesta spisane zasady zgromadnego źěła Serbskego sejma.
  • Hanzo Wylem-Keł (Huštań/Wüstenhain) jo zapódał wót Uda Nikuša (Cersk/Tschernitz) iniciěrowane měrowe pósołstwo, z njepowalneju wólu se ako Łužyske Słowjany zasajźowaś za nutśikowny a wenkowny měr.
  • Tomaš Čornak (Njebjelčicy/Nebelschütz) jo zastupniske pšawo Serbskego sejma zwězał ze źěkom a respektom napśeśiwo Domowinje, kótaraž jo ako kšywowy zwězk serbskich towaristwow dotychměst pógónjowała politiske sobupóstajanje.

Pśiduce zjawne pósejźenje Serbskego sejma buźo dnja 15. gódownika/decembra 2019.

Slědk