Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serby pominaju pśipóznaśe ako indigeny lud

Hyšći styri dny maju Zwězkowe kněžaŕstwo a krajnej kněžaŕstwje cas, aby reagěrowali. Pótom wótběžy ultimatum demokratiski wuzwólonego serbskego parlamenta. Serbski sejm pomina sebje pśipóznaśe indigenosći serbskego luda a kóńc rozgronowych blokadow z boka kněžaŕstwowych zagronitych, kaž resp. eksplicitnje na sejm se póśěgujuce wót Europskeje rady. Južo wót stolěśow we Łužycy zasedlone, ze swójskeju rěcu a swójskimi tradicijami, społniju Serby wuměnjenja wót Zwězkoweje republiki ratificěrowaneje ILO-konwencije 169 UN (International Labour / Dojadnanja wó indigenych narodach), ale njejsu až do źinsajšnego ako indigeny lud pśipóznate. Město togo wobstawnje se ignorěruju serbskemu ludoju z togo wurosćece pšawa – rowno tak ako pśiźěła k połoženju serbskego luda w „Serbskej rozpšawje statnego kněžaŕstwa Sakskeje“. Toś tu Serbski sejm wótšo kritizěrujo.

Serbske ludowe zastupnistwo jo ako znamje, až toś ten njeźaržny staw njejo dlej akceptěrujobny, na krajnej casnikaŕskej konferency w Drježdźanach dnja 21.03.2023 stajiło ultimatum Zwězkowemu kněžaŕstwoju, Sakskej a Bramborskej. Mjaztym až jo zjawny zajm ze šyrokim zwězkowym casnikaŕskim zajmom wjeliki był, njeje z boka politiki doněnta žedneje rezonance było. Za styri dny, 23.06.2023, cas wótběžy. Pówažnosć pominanja, až stat w Nimskej bydlecy indigeny lud Serbow pśipóznajo a z ILO 169 pśisłušajuce pšawa pśizwólijo, njejo se za zdaśim póznało daniž w Barlinju daniž w Drježdźanach a Podstupimje. Śišć na kněžaŕstwa rosćo.

Co budu ludowe zastupniki cyniś?

Gaž ultimatum kněžaŕstwoju ku krotkocasnym jadnanjam wótběžy, cujo serbski parlament se nuzkany, swóje pšawa pominaś na mjazynarodnej rowninje – z tšachom, až kněžaŕstwowe jadnanje masiwnje škóźi zwězkonimskej reputaciji nastupajucy źiwanje na cłowjeske a ludowe pšawa. Z wjelgin wuznamnym britiskim pšawiznikojskim kolegiumom z renoměrowanych a nazgónitych pšawiznikow za mjazynarodne pšawo pśigótuju se togodla tyźenje dłujko kšace za nutśikonimsku a mjazynarodnu skjaržbu w Brüsselu.

Móžo sebje Zwězkowa republika dowóliś, wót stolěśow zasedlonemu ludoju swóje pšawa zapowěźeś? K tomu jo planowana cełozwězkowa casnikaŕska konferenca zachopjeńk julija w Barlinju.

Slězyna:
Serbski lud jo pśed něźi 1.500 lětami pśišeł do regiona Łužyce, źož bydli źinsa něźi 60.000 Serbow. Serbski sejm, prědny w l. 2018 z powšyknych, njepósrědnych, lichych, jadnakich a pótajmnych wólbow wujźecy parlament Serbow w Nimskej, źěła politiski na zakłaźe Zakładneje kazni a mjazynarodnego pšawa a pó konsensowem principje. Sejm wobstoj ze 24 cesnoamtskich wótpósłańcow a schadujo se pšawidłownje na se wótměnjajucych městnach we Łužycy. Wšykne wobzamknjenja a protokole su lichotnje pśistupne pód www.dokumenty.serbskisejm.de.

Slědk