Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski parlament zmaka se z Oliverom Paaschom, ministaŕskim prezidentom Pódzajtšneje Belgiskeje, a woglěda do pódzajtšno-belgiskego parlamenta w měsće Eupen

Wót 28.09. do 01.10.2023 woglěda Serbski sejm na pśepšosenje Załožby Slavonic Europe w ramiku wót wobeju iniciěrowanem programje granice pśesegajucego zgromadnego źěła LUSATIA GLOW pódzajtšno-belgisku stolicu Eupen. Pśi zmakanju z ministaŕskim prezidentom nimskorěcnego zgromaźeństwa w Belgiskej, Oliverom Paaschom, buźo Serbski sejm wuměniś nazgónjenja z wuspěšnym a toś pśikład twórjecym demokratiskim samozastojnstwom jadneje mjeńšyny w Europje z wósebnym śěžyšćom na kubłańskej a kulturnej awtonomiji. Wušej togo kśě woglědaś do konkretnych a praksy bliskich institucijow a projektow we wobceŕku šula, źiwadło, sport a góspodaŕstwo w Pódzajtšnej Belgiskej. Ako dalšne wósebne wjeraški stoje na planje woglěd pódzajtšno-belgiskego parlamenta w Eupenje, Europskego parlamenta w Brüsselu ako teke wuměna z kněžaŕstwom regiona Bruxelles-Capitale na temu samozastojnstwa z wósebnym glědanim na francojski a nižozemski powědajucu ludnosć brüsselskego regiona.

Pśizjawjenja z płaśenim 15,- € až do 28. 08.2023 pśiwzejo kněni Jadwiga Pjacec MdS pód: jadwiga.pjacec@serbski-sejm.de

Kóńc septembra startujo drogowański bus ze Łužyce do Belgiskeje - źož w Pódzajtšnej Belgiskej sedli Nimskorěcne zgromaźeństwo Belgiskeje. Pśepšosony jo Serbski sejm wót swójogo mjazynarodnego partnarja, Załožby Slavonic Europe. Wobej stej tam južo znatej źěkowano zgromadnemu programoju za granicy pśekšacajuce zgromadne źěło. Wótpósłańce Serbskego sejma a dalšne serbske zajmce a pódpěrarje mógu toś tam wót ludnosći Nimskorěcnego zgromaźeństwa Belgiskeje, ale teke wót drugich belgiskich regionow wuknuś. Pśeto tam bu južo pśed lětami zwopšawźone, což kśě Serbski sejm a jich pśiwisnika doma teke dojśpiś: demokratiske samopóstajenje z kubłańskeju a kulturneju awtonomiju.

Aby teke druge zajmowane luźe z Łužyce mógali se wobźěliś, su młodostne, žeńske a muske wutšobnje pśepšosone, aby zgromadnje se wuskoboźili, aby dojśpili sam póstajony, wuspěšny pśichod Serbow we Łužycy.

Wótpósłańc Serbskego sejma dr. Měrćin Krawc jo to pśepšosenje na wšych zajmcow, na angažěrowanych bergarjow, wuknicow a wuknikow, wuměłckow a wuměłcow, wuknjecych a zajmowanych źěłabnych w medijach ako teke wědomnostnikow, politikarjow a zastojnikow tak wugronił: „Comy zgromadnje se póstarcyś daś wót funkcioněrujucego kulturneje a kubłańskeje awtonomije, aby wunamakali, kak dajo se take něco teke we Łužycy zwopšawźiś!“

Drogowanje wopśimjejo mimo zmakanja delegacije Serbskego sejma z ministaŕskim prezidentom Pódzajtšneje Belgiskeje (Nimskorěcne zgromaźeństwo Belgiskeje), kněza Olivera Paascha, teke mjazynarodny wjacork z wuměłcami z Łužyce, Pódzajtšneje Belgiskeje, Českeje republiki, Słowakskeje a Ukrainy, sobu wugótowany wót jadneje serbskeje rockoweje formacije.

Wušej togo stoj na programje woglěd pódzajtšno-belgiskego parlamenta w Eupenje ako teke Europskego parlamenta w Brüsselu. Woglěd w jadnej šuli, jadnej hotelowej šuli, rozgrona wó běžecem regionalnem kaznidawaŕstwje, woglěd jadnogo belgiskego groda a njeźelska namša w pódzajtšno-belgiskej stolicy Eupenje budu drogowanje wobogaśiś.

Casowy pśeglěd programa:

 1. 28.09. wótjězd we Łužycy do Brüssela
 2. 29.09. zmakanje z Oliverom Paaschom, ministaŕskim prezidentom Pódzajtšneje Belgiskeje w Eupenje
  •   woglěd do pódzajtšno-belgiskego parlamenta w Eupenje
  •   woglěd do Europskego parlamenta w Brüsselu
  •   wuměna nazgónjenjow wó mechanizmach regionalnego samozastojanja w Belgiskej
  •   mjazynarodny wjacork ze serbskimi, pódzajtšno-belgiskimi, českimi, słowakskimi a ukrainskimi wuměłcami
 3. 30.09. woglěd do groda Durbuy we Waloniskej, pó groźe wjeźo Was groba Jean-Michal d´Ursel
  •   woglěd do jadneje šule a do jadneje hoteloweje šule w Pódzajtšnej Belgiskej, wuměna nazgónjenjow z praktikaŕku
 4. 01.10. namša w měsćańskej cerkwi Eupen, pódzajtšna Belgiska
  •   zakóńcenje drogowanja a jězba domoj do Łužyce

Slědk