Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm jo pśewjadł swójo 21. pósejźenje w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow

Na pśepšosenje Serbskego sejma jo nejpjerwjej rozpšawiła Antonia Měrćinkowa (Mertsching), MdL (Sakska, Lěwica; Regionalne wuwijanje, energija, wobswět, rekultiwěrowanje) wó zjawno-pšawniskich dogronach a strukturach za rozdźělenje zlubjonych pjenjez za wótstup z brunicoweje industrije ako teke wó jich běžnych napšašowanjach k wjelim njejasnym detailam. Ako serbskopolitiska powědaŕka jo groniła, až jo zwólna, parlamentariski pódpěraś objektiwnu analyzu k stawoju serbskego kubłaństwa w Sakskej a Bramborskej.

David Chmelik, pśedsedaŕ załožby Slavonic Europe (Brüssel), jo pśedstajił projekt kulturnego zwězanja do seśi – ze sobuzapśimjeśim serbskego ludu – 14 słowjańskich ludow pód demokratisko-emancipatoriskich pśedznamjenjami w Europskej uniji. Ako dłujkolětny Insider jo wón ekspert za zawarbowanje srědkow z Europskeje unije.

Karsten Herden, Zeleny (Grüne) we wokrejsu Zgórjelc, jo se pśedstajił pśed Serbskim sejmom. Wón pyta za zgromadnym źěłom k zadoranju znicenja Miłoraza a susedneje kulturneje krajiny.

Na z koaliciskim sakskim dogronom zawěsćone pśipóznaśe serbskeje rěcy ako šulskopolitiskeje połnogódneje drugeje cuzeje rěcy se caka. Wuběrk „wustawa a pšawo“ Sejma wobrośijo se pisnje na zagronite ministaŕstwa.

Proce Serbskego sejma za zdźaržanje Miłoraza a serbskich ewangelskich cerkwinych strukturow dostanu něnto pódpěru wót Domowiny. To jo góźba za pšawniski wuběrk, Domowinu na dialog za zgromadne wustupowanje pśepšosyś pśi temach, źož stej se Serbski Sejm a Domowina zjadnej. Ako wót politiskego boka naraźony, by dejał jaden taki dialog wót Serbskeje rady moderěrowany byś, by dejał se zjawnje wótměś a na zachopjeńku by dejał jano k zwěsćenju pozicije słužyś.

Serbski sejm jo zwěsćił, až njejo ako wuzwólone zastupnistwo dostał aktualne statne wšakim serbskim akteram pósłane pśepšosenje k wugronjenju wó aktualnem stawje serbskego ludu ako zakład za wótpowědujucu oficielnu rozpšawu sakskego kněžaŕstwa. Lěc jo to jano zamólenje kněžaŕstwowego amta abo lěc jo to kompromitěrowanje z wótglědanim se mócnje diskutěrujo.

Wuběrk pšawa diskutěrujo wó tom, až njedajo dalej wótegrono na pšosbu Serbskego sejma k institucionelnemu financěrowanju tśich planowanych městnow wót Załožby za serbski lud.

Wótněnta móžośo Serbskemu sejmoju teke na instagramje slědowaś.

Pódpěrajśo źěło Serbskego sejma teke z Wašym darom.

Slědk