Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm zakóńcyjo z hoglědom pla Domowiny prědne rozgronowe koło k statnemu dogronu ze Serbami

Dnja 31. awgusta su se na iniciatiwu Serbskego sejma zmakali zastupniki huběrka „hustawa/pšawo“ w budyšyńskem Serbskem domje ze zastupnikami Domowiny. Wót boka sejma jo zmakanje było planowane ako nachylne wótzamknjenje rozgronowego koła z cełkownje źaseś serbskimi institucijami. Pśi tom su toś tym pśedstajili prědny naśisk statnego dogrona za hutwórjenje nutśikownego samopóstajowanja a -zarědowanja serbskego luda. Wjelebocne rozgrona a zapodane perspektiwy su naśisk mimoměry rozbogaśili. Paralelnje jo se wótměło juristiske pśespytowanje. Wót pśiducego hobradowanja sejma dnja 05.09.20 maju se naśisk a pśi zmakanjach hudobyte póstarcenja w serbskem parlamenśe dalej diskutěrowaś. Pótom ma se wón cełkownje serbskej zjawnosći spśistupniś, aby se gromaźili dalšne mysli a w zejźenjach a workshopach wótměli zgromadne pógódnośenje naraźenjow w šyrokem konsensualnem procesu. Huslědk ma se ako zakład za diskusije a jadnanja statnym instancam pśedpołožyś.

Pśi wjelgin konstruktiwnem a wót mjazsobnego cesćenja charakterizěrowanem rozgronje z Domowinu su wótpósłańce sejma pak měli nejpjerwjej na wjele nutśikownoserbskich strukturelnych pšašanjow k aktualnemu rozměśu róle wósebje sejma a Domowiny wótegroniś. Serbski sejm jo wóspjetował swójo pśepšošenje, pśi dalšnych rozgronach wažne mysli a perspektiwy Domowiny sobu do statnego dogrona zapśěgnuś, ako tež pśi slědujucych huzwólenjach serbskego parlamenta organizatoriski a ze swójimi kandidatami sobustatkowaś a źěło ludowego zastupnistwa bytostnje sobu twóriś.

Pórucenje Domowiny, diskusiju wó wěcej samo- a sobupóstajowanju znutśika kšywowego zwězka pókšacowaś pó pśistupje sejma do Domowiny, njamóžo se w toś tej formje pśiwześ, mjazy drugim togodla, dokulaž parlament njejo žedno towaristwo a derbi swóju njewótwisnosć hobchowaś. Kak dajo se zgromadne statkowanje z Domowinu zmócniś, kśě pak zastupniki sejma dalej hobradowaś.

Slědk