Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm wótwórijo serbske politiske lěto 2022

Dnja 8. januara 2022 jo se wótměło 29. regularne sejźenje Serbskego sejma, dla napšawow korona-pandemije jano ako widejowa konferenca.

Na zachopk lěta jo se konsekwentnje na konsens orientěrowany źěłajucy sejm pozicioněrował z hobzamknjenim za měr, dobru naźeju a zgromadnosć našeje towarišnosći, aby stajił znamje pśeśiwo polarizaciji, wótpóglědanemu šćěpjenju a difuznemu tšachoju.

Pó huspěšnem statnopšawnem seminarje wó procowanju wó nowe statne dogrono w nowembrje 2021, w kótaremž se pśiraźujo wótnowotki hutwórjenje samozastojnstwoweje korporacije zjawnego pšawa (K.ö.R.) k zhopšawźenju hustawowego pšawa serbskego luda, co sejm až do kóńca januara huźěłaś casowy a napšawowy plan k pózwignjenju tematiki na nutśikownopolitiski dnjowny pórěd.
K zmócnjenju mjazynarodnego spóznawanja serbskego luda ako awtochtony etnikum ze swójskimi pšawami jo homepage Serbskego sejma něnto teke w engelskej rěcy pśistupna. Hušej togo buźo sejm pówołaś mjazynarodnje hobsajźonu pśiradu, za kótaruž su se južo dobydnuli husokohuznamne kandidaty.

Towarišnostny potencial bi-kulturelnje charakterizěrowanych etniskich mjeńšynow ako ciwilnotowarišnostnych móstytwarcow w přiběrajucy wót nacionalistisko-awtoritarnych tendencow hobgrozonej EU ma se praktiski hužywaś w ramiku „Lusatia Glow“, jadnogo ambicioněrowanego EU-projekta. „Lusatia Glow“ jo se huźěłał wót brüsselskeje załožby SLAVONIC EUROPE pód wóźecym hobzělenim Serbskego sejma, a wón ma se skóro w Brüsselu casnikarjam pśedstajiś.

Sejm gódnośijo wótstupjenje Marka Suchego z funkcije pśedsedarja sakskeje Serbskeje rady, kótaraž jo strukturelnje politiski tiger bźez zubow, ako hobtwarźenje nuznje trjebneje reformy.

Z dopołnym njerozměśim wiźi sejm pozicioněrowanje wjednistwa Domowiny pśeśiwo moratoriju znicenja kulturnje wažneje gólańskeje jsy Miłoraz.

Slědk