Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pśedstaja „Program k demokratiskemu samopóstajenju serbskego uda”

W slědnych mjasecach jo se Serbski sejm intensiwnje zaběrał z konkretnym hugótowanim pśichodnego demokratiskego samopóstajenja serbskego luda. Z wjelgin hobšyrnego kataloga napšawow jo hobzamknuł 10 dypkow ako jědrowe teze, kenž něnto serbskemu ludoju a na statnych rowninach pśedstaja.

„Program nawězujo na jadnom boce kompaktnje na dłujko zdrjawjone ideje, ako jo je na pś. źěłowa kupka KöR ze zastupnikami zwězka, krajowu Sakska a Bramborska ako teke Serbow 2011 naźěłała. Naraźone jo na pś., aby ceły serbski lud dostał status kolektiwneje pšawniskeje wósoby w zmysle korperacije abo až pśewzejo zagronitosć za planowanje šulskeje seśi a šulskego nosaŕstwa. Pśidružyli su se na tamnem boce mjazy drugim pominanja napšawdneje rownogódnosći serbskeju rěcowu w pśirownowanju z nimskeju w serbskem sedleńskem rumje, 24-góźinskich medijowych programow ako teke hobšyrnych pšawow słyšanja, sobupóstajowanja a weta w statnych gremijach. Toś ten zasadny program zespominajo to, za což se Serbski sejm ako demokratiski wólone ludowe zastupnistwo serbskego luda zasajźujo a což nas gromaźe doprědka spórajo”, jo wótpósłany sejma Tomaš Čornak pśeznanjony a dodawa: „Ako šołta gmejny Njebjelčicy / Nebelschütz mógu hulicowaś wó wjele razow hopódstatnjonem nazgónjenju, až stej tak šyroko ako móžno zapołožone samopóstajenje na městnje a pśewześe wósobinskeje zagronitosći kluc dobrego zgromadnego žywjenja a huspěšnego wuwiśa zgromaźeństwa. To płaśi na komunalnej rowninje na jsy rowno tak ako za naš mały sebjewědobny lud!”

 1. Serbski lud dostanjo status kolektiwneje pšawniskeje wósoby pśez stwórjenje zjawno-pšawniskeje kooperacije.
 2. Serbski lud organizěrujo z pomocu ludowego zastupnistwa, kenž jo hujšło z bźezpósrědnego, lichego, jadnakego/rownopšawnego a pótajmnego huzwólowanja, a z pomocu wót njogo zasajźoneje eksekutiwy swóje nastupnosći na zakłaźe demokratiskego samopóstajanja a samozastojanja (personalna awtonomija).
 3. Doněntejšna Załožba za serbski lud pśejźo ako financne zastojnstwo do eksekutiwy korperacije.
 4. Stat staja korperaciji dosegajuce financielne srědki z powšyknych dankowych nabrankow za samozastojnstwo k dispoziciji.
 5. Serbskej rěcy stej w serbskem sedleńskem rumje rownogódnej z nimskeju rěcu a stej cełemu hobydlaŕstwoju pśistupnej.
 6. Serbskemu ludoju pśiwdaju se hobšyrne pšawa słyšanja, sobupóstajenja a weta pśi statnych rozsuźowańskich procesach.
 7. Serbski lud dostanjo na wótpowědujucu wašnju pšawo zwězkow na skjarženje.
 8. Planowanje šulskeje seśi za serbske šule ako teke rozdźělenje wuwucowańskego personala serbskeje wucby pśewzejo korperacija.
 9. Korperacija buźo nosaŕ ze zjawneju słužbu kubłańskich institucijow na wšych rowninach, ako teke karitatiwnych a socialnych institucijow. Wóna hugótujo swój šulski transport.
 10. Serbske zjawno-pšawniske rozgłosowe a telewizijowe sćelaki ako teke online-programy staraju se wó hobšyrne a moderne medijowe zastaranje.
 11. Detaile rěduju se w statnem dogronje ze Zwězkoweju republiku Nimska, krajom Bramborska a lichym statom Sakska.

Pódpěrujśo źěło Serbskego sejma tež z Wašym darom.

Slědk