Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pódpěrujo serbskich kśesćijanow pśi zdźaržanju a huwiśu jich wosebiteje situacije a jich rěcnych rumow w cerkwinych wósadach pśi planowanych sturkturnych reformach

Na pšosbu serbskich wósadnych z Hodźija/Göda jo se hobrośił Serbski sejm na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje. W lisće na zastupjarja krajnego biskupa, wušego krajnego cerkwinego raźca dr. Thila Daniela, synodalnego prezidenta Otto Gusego a prezidenta krajnocerkwinskego zastojnstwa Hansa-Petera Vollbacha pšosy Hajko Kozel, rěcnik sejmowego huběrka „Hustawa/prawo“ wó to, aby se pśi procowanjach wó strukturne reformy w Sakskej krajnej cerkwi wósebne pótrjeby ewangelskich Serbow a serbskich cerkwinych wósadow wšobocnje hobglědowali.

„Wjelgin se starosćimy, słyšymy-li wo tšachu, aby pśez nastawajuce wětše struktury segajuce pśez serbski sedleński rum a pśeměstnjajucy wažne rozsuźenja z doněntejšnych wósadow, relewanca serbskego cerkwinego žywjenja w nowych, hyšći mócnjej nimski dominěrowanych strukturach njewótchylnje wóteběrała a aby rewitalizěrowańske huspěchy pśi hužywanju serbskeje rěcy na namšach a we wósadem žywjenju slědnich lět, kenž witamy, mócnje wobgrozone byli“, tak Kozel.

Mimo togo dopomina se w lisće na pśilubjenja w serbskej kazni krajneje cerkwje serbskim cłonkam cerkwinych wósadow w serbskem sedleńskem rumje wó zachowanju swójich wósebnych cerkwinych nastupnosćow ako teke na „Cerkwinu kazń wó regionalnem zgromadnem źěle cerkwinych wósadnych zwězkow, cerkwinych wósadow, parochijow a poměrow mjazy sotšojskimi cerkwjami“, w kótarymž se pomina wobglědowanje historiskich, krajinowych a socialnych rumow.

Na kóńcu lista dopomina se na historisku zagronitosć rowno teke cerkwjow za asimilatoriske a germanizatoriske procese a stakim něnto tež za zdźaržanje, wótžywjenje a zmócnjenje serbskego cerkwinego žywjenja a pšosy se wó zachopjeńk rozgronow.

Aby se dojśpoiła pó móžnosći šyroka pódpěraśelska baza za toś tu nastupnosć rozgranja se Serbski sejm z dalšnymi akterami ako ze Serbskim ewangelskim towaristwom, Serbskim wósadnym zwězkom a Domowinu.

Slědk