Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm – Pó lěśojskej pśestawce

25. pósejźenje Serbskego sejma jo se dnja 18. septembra 2021 w Budyšynje wótměło, zasej z pśewóźeceju wideokonferencu.

W lěśojskej pśestawce jo Serbski sejm kněžaŕstwam Zwězka a krajowu Bramborskeje a Sakskeje pśepšosenja pśipósłał k zachopjenjeju rozgronow wó nowem statnem dogronje k zhopšawźenju hustawowych garantijow za serbski lud, kótarež se złožuju na huźěłanja wót zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne koordiněrowaneje źěłoweje kupki lěta 2011.

Wušej togo jo se pominało městno za jadnogo wót serbskego parlamenta delegěrowanego zastupnika do Nimskeje mjeńšynoweje rady.

Dnja 26.8. jo se delegacija sekretariata FCNM (ramikowe dojadnanje k šćitoju narodnych mjeńšynow) Europskeje rady w ramiku doglědowaŕskego hoglěda za Nimsku zmakała ze zastupnikami Serbskego sejma a jo hujasniła, až FCNM wót dogronowych statow wócakujo pluralistiske zastupnistwo narodnych mjeńšynow a wósebnje wótewórjonosć napśeśiwo ciwilnotowarišnostnym nje-knježaŕstwowym organizacijam. Sukcesiwne wóttwarjenje serbskich institucijow, póbrachujuce móžnosći sobustatkowanja, kaž teke trajuce namócne nadpady na Serbow a brachujuce huswětlenje su w rogronje zabrali šyroke městno.

Pó swójskej deklaraciji serbskego luda ako zdawna zasedlony (indigeny) pśez Serbski sejm dnja 21. junija 2021, stoj huběrk hustawa/pšawo k temje ILO-konwencija 169 w zwisku ze zwězkowym ministaŕstwom za źěło a socialne.

Wót kulturnego huběrka sejma zwěsćona lisćina kandidatow za MDR rozgłosowu radu pósrědnjujo se towaristwu Domowinje ze zaměrom, konsens zmóžniś.

Dalej bu nowy, njewótwisny casnikaŕski organ, Serbski Informator (www.serbski-informator.org), pśedstajony. Artikle wózjawje se dolno- a górnoserbski, jenźelski a nimski, což ma zmóžniś wótwórjony towarišnostny diskurs.

Nimski institut za góspodaŕske slěźenje (DIW) jo w nowem pósuźenju hobtwarźił, až hugel pód Miłorazom njejo trjebny za zmilinjenje. Sejm pomina wótpowědnu korekturu hudobywańskego planowanja.

Ako gósć pśedstaji Marek Chełchowski z Wrocławja pśedstojece załoženje zjadnośeństwa w Pólskej bydlecych Serbow, z kótarymž ma se dojśpiś pśipóznaśe ako awtochtona mjeńšyna, a pšosy z tym wó pódpěru pśez Serbski sejm.

Starobna prezidentka sejma jo huwitała Christinu Rubyjowu a Konrada Skatulu ako naslědneju wótpósłańcowu za slědk stupjoneju Aleksandra Pólka a Handrija Wjeńka.

Slědk