Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm – napněte wideokonferencne pósejźenje

Zaprědka su se w rozgronach ze zastupjarjami Instituta za ekologiju a akcisku entnologiju ako teke Greenpeace diskutěrowali pšawa Serbow pśi zdźaržanjeju pśirodnych žywjeńskich zakładow ako teke jich znowanapóranje pó bliskem kóńcu hudobywanja brunice a nacerili wažne móžnosći jadnanja. Tak dej se na pś. doraznje za to statkowaś, až se principoju zawinowanja slědujo. To groni, až dejali se zarownanske pjenjeze, kenž jo stat pśed někotarymi dnjami LEAG pśilubił, składowaś ako pśed insolwencu wěste załožki za naslědne škódy jeje pśedewześowego źěła a njewótśěgnuś se ako profit.

Pótom jo Klara Naglojc pśedstajiła swójo wjelgin zajmne masterske źěło, kenž jo zapódała na Humboldtowej uniwersiśe w Barlinju na temu "Konfigurationen von Staatlichkeit, Kollektivität und Territorialität in der Arbeit des Serbski Sejm" (Konfiguracije statnosći, kolektiwnosći a teritorialnosći w źěle Serbskego sejma), z kótaregož jo se w pśizamkujucej diskusiji wótwoźowało wjele wažnych impulsow za dalšne źěło a teke za stajnu sebjerefleksiju Serbskgo sejma.

Na zachopjeńku pópšawnego pósejźenja jo gratulěrowała starstwowa prezidentka Edith Pjenkowa  Mjertynoju Wałźe, dłujkolětnemu drogurubarjeju sejmowego gibanja k jogo gano wóswěśonemu 70-temu narodnemu dnju, zwězane z nejlěpšymy žycenjami za pśichod a z hutšobnym źěkom za wšykno zeźěłane.

W srjejźišću slědujuceje wopśimjeśoweje diskusije k wšakim aktualnym temam ako teke k źěłoju sejmowych huběrkow stej stojałej mj. dr. pśiběrajuce wótdrogowanje serbskich ceptaŕkow a ceptarjow na nimske šule a z tym zwězane dalšne wósłabjenje juž pśemało personala. To pomina se nuznje hujasnjenje a wótpóranje. Wjelgin positiwne powěsći pak dochadaju z Drježdźan. Na zakłaźe hobstawnego źěła towaristwa Stup dale zachopijo se za 26 źiśi skóro serbska wucba.

Radowali su se wótpósłane něnto wěstemu zeźaržanjeju Prožyma a dalšnych jsow pśed dlujko grozeceym wótbagrowanim a wótgłosowali su wó dalšnych napšawach k zeźaržanjeju  Miłoraza a tam zakórjenjoneje serbskeje kultury. Wóni su tež konsekwency nowego rozgłosowego statnego dogrona MDR diskutěrowali. K tomu zapódane stojnišćo jo se dało do huběrkow.

Wót něnta jo Serbski sejm teke na Instergramje zastupjony: https://www.instagram.com/serbski_sejm/

Pódpěrujśo źěło Serbskego sejma tež z Wašym darom.

Pytamy hyšći sobuwójowaŕki a sobuwójowarjow w huběrku za zjawnostne źěło. Chtož co źěliś wjeliku wiziju sejmowego źěła ze swětom, daś se pšosym pśizjawijo!

Slědk