Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm na 2. sakskej konferency pšawostatnego stata w Lipsku

W Lipsku, 28. septembra 2023, su juristy Serbskego sejma, serbskego parlamenta w Nimskej, pokazali na njeźiwanje na mjeńšynowe pšawa w Nimskej napśeśiwo serbskemu ludoju w Sakskej a Bramborskej a se w tom nastupanju wopšašali Ministarstwo justicy a za demokratiju, Europu a rownostajenje Lichotnego stata Sakska (SMJusDEG).

W twarjenju Zwězkowego zastojnstwowego sudnistwa w Lipsku jo prof. Marc WELLER (uniwersita Cambridge; prawizniska kanclaja za ludowe pšawo Doughty Street Chambers, London) se pšašał Mathiasa WEILANDA, statnego sekretarja w Sakskem ministaŕstwje justicy, za demokratiju, Europu a rownostajenje, cogodla se mjeńšynowe pšawa w Sakskej njerespektěruju a Serbski sejm se njepśepšojujo wót sakskich institucijow rownopšawnje z drugimi serbskimi institucijami na wobradowanja wó serbskich nastupnosćach. Toś to pšašanje jo prof. WELLER nacerił w pśibytnosći Katje MEIER (justicna ministaŕka), dr. Franciski BRANTNER (statna sekretaŕka w zwězkowem ministaŕstwje za góspodaŕstwo), prof. dr. Evy Inés OBERGFELL (rektorka uniwersity Lipsk) a zastupnikow diplomatiskego corpsa a akademije.

Mjazy Mathiasom WEILANDOM a prof. WELLEROM ako teke zastupnikami Serbskego sejma jo se w tej nastupnosći wujadnało wósebne zmakanje pó konferency.

Samski problem jo se w Lipsku pśepowědał z justicnym komisarom EU Didierom REYNDERSOM a jogo kabinetom ako teke z dr. Sergeyjom LAGODINSKIM, cłonkom Europskego parlamenta a zastupujucym pśedsedarjom pšawniskego wuběrka. Wobej stej ze swójogo boka pśilubiłej pomoc a pódpěru.

Rownož Serby w Nimskej ako narodna mjeńšyna se pśipóznali, wójuju wóni wó wěcej samopóstajenja a wó zachowanje swójeje rěcy a kultury, kenž stej wobgrozonej. Z tych pśicynow a dokulaž se rozgrona ze Serbskim sejmom na krajnej ako teke zwězkowej rowninje wótpokazuju, pśigótujo Serbski sejm z pomocu londońskich pšawiznikow za ludowe pšawa wót Doughty Street Chambers skjaržby pśeśiwo Zwězkowej republice Nimskej pśed narodnymi a mjazynarodnymi institucijami a sudnistwami, ako slědny kšac za pad, až rozgrona abo pódane rozgrona na zwězkowe zastojnstwa wóstanu njewuspěšnje.

Slědk