Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm mimo pśestawki dalej źěła

Pó hustaśu zjawnych pósejźenjow Serbskego sejma jo se wótměło dnja 13.06. znowa prezencne pósejźenje we Wórjejcach. Weto su se wótměli hob cas hobradowańskich hobgranicowanjow korona-krizy dla pósejźenja ako wideo-konference. Hobradowało jo se wó změnje jadnańskego pórěda Serbskego sejma, aby se w casach Covid 19 pandemije mógali pśewjasć pósejźenja ako wideo-konference tak, aby se zawěsćiła źełazamóžnosć Serbskego sejma. Wjeliku wažnosć kłaźo se na to, aby było zarucone simultane pśestajenje. Wó móžnosćach pśestajanja wšyknych dokumentow a protokolow pśez pśestajaŕski běrow jo se tejerownosći hobradowało.

Nejwažnejše huslědki pósejźenja:

Pśi huběrku hustawa/ pšawo jo se etaběrowała eksterna juristiska kupka. Jej jo se pśedstajiło pśeźěłane nacerjenje statnego dogrona. Z prědnego pósuźenja juristow huchada, až jo statne dogrono wjelgin dobre a až docynijo modernym hupominanjam. Detajlowe pšašanja se něnto dohujasnuju. 3. julija wótmějo se pśiduca wideo-konferenca, pótom buźo statne dogrono zjawnosći a juristam pśistupne. Wědomnostnik pšawnistwa za mjazynarodowe pšawo prof. dr. Oeter dej se teke zapśěgnuś, což se stanjo ako dalšna kšoceń.

Mimo togo su se wótpósłane Serbskego sejma pominali, až se ned zakóńcyjo stop zasejnatwarjenja pód šćitom pomnikow stojeceje Schrotholz brožnje Starus (pśesajźenje wesrjejź Rownego w bliskosći wuměłstwoweje brožni Freitag), kótaraž jo se w februarje 2020 na priwatnu iniciatiwu z brunicoweje jamy huchowała, aby se znowa natwariła. Pśez to, až se wótběgi pśizwólowanja dlije, grozy irrewersibelne zgubjenje slědnego pśikłada regionalnego serbskego twaŕskego wuměłstwa. Glědajucy na masiwne pózgubjenje kulturnych gódnotow pśez górnistwo w slědnych lětźasetkach pominaju wótpósłane Serbskego sejma prědnotne serbskich nastupnosćow we wobłuku pśizwólowańskopšawniskich wótběgow.

W kubłańskem huběrku zaběra se Serbski sejm wósebnje ze serbskeju hucbu w šulach. Toś zasajźujo se Serbski sejm za to, aby se w Bórkowach hutwóriła A-klasa. W tom zwisku deje se něnto chopiś rozgrona z lokalnymi institucijami.

Pśiduce pósejźenje Serbskego sejma wótmějo se dnja 05.09. w Chrósćicach. Zajmowane gósći su lubje witane.

Slědk