Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm k wótpokazanju zgromadnego źěła z boka kšywowego zwězka Domowiny pśi rozwězanju nuznych problemow serbskego ludu

Zastupujucy pśedsedaŕ Domowiny Marko Hančik jo 6. měrca w MDR powěźeł: „How mógu z wěstosću groniś, až Serbski Sejm, toś to priwatne zjadnośeństwo, za nas žeden jadnański partnaŕ njejo.“ Zgromadne wustupowanje Domowiny a Serbskego sejma se z boka kšywowego zwězka raznje wótpokažo.

K tomu wótegronijo starstwowa prezidentka Serbskego sejma Edit Pjeńkowa: „Statkowne zastupowanje serbskich zajmow se dojśpijo pśez na problemy orientowane, w idealnem paźe, zgromadne wustupowanje napśeśiwo statnym a cerkwinskim instancam. Woblutujomy felujuce zrozměśe kšywowego zwězka za to a móžomy zwěsćiś, až doněnta w zjawnosći wugronjona zwólniwosć kšywowego zwězka za dialog we wopšawdnosći njewobstoj. Śim sebjewědobnjej buźomy naše proce k zdźaržanju, rewitalizaciji a dalej wuwijanju našeje serbskeje identity, rěcy a kultury w demokratiskem samsepóstajenju dalej wjasć a intensiwěrowaś, aby našu pśez wustawu garantěrowanu eksistencu ako serbski lud za pśichod zawěsćili. Buźomy něnto z intensiwnjejšym dialogom zachopiś z towaristwami, institucijami a zajmcami kaž tež z partnerami na statnem boce, aby dojśpili naš cil – nowe statne dogrono.“

Serbski sejm stoj dalej k dispoziciji za dialog. Wšykne cłonki Domowiny, wósebnje pśisłušne kšywowego zwězka, su wuwołane, se na iracionalne a škódne aktiwity jadnogo źěla zwězkowego pśedsedaŕstwa znapśeśiwiś. Dalšne wósłabjenje serbskeje pozicije napśeśiwo statnym a cerkwinskim partnarjam by dejało se wobejś! Sobuźěło wšyknych angažěrowanych zajmcow we wuběrkach Serbskego sejma jo witane.

Slědk