Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm jo hobradował w Huštańu

Sobotu, 29.02.2020 jo se schadował Serbski sejm w dolnołužiskem Huštańu (Wüstenhain) w žurli kafejownje Kśišowka. Źeń jo se zachopił ze zejźenim huběrkowu góspodarstwo a regionalne wuwiśe kaž tež hustawa a pšawo. Z togo jo hujšło inicatiwne póžedanje, kenž jo se na pózdźejšym hobradowanju pśiwzeło. Z toś tym póžedanim jo hobzamknuł Serbski sejm, až hobźělijo se aktiwnje na diskusiji wó wóźecem hobrazu „Łužiska strategija 2050“ Źěłaŕnje pśichoda Łužycy a až buźo se zasajźowaś tam za zajmy serbskego luda na hužytk wšyknych Łužycanarjow a Łužycanaŕkow. „Aby to serbske pó cełej Łužyce znate a prezentne było.“, jo groniła strarstwowa prezidentka Edith Pjenkowa. Serbski sejm pśistupijo ako załožeński cłonk tejerownosći hobydlaŕskej iniciatiwje „Hobydlaŕski region Łužyca“, aby we łužyskej ciwilnej towarišnosći temu wěcejrěcnosći ako jadnorazowosć a ako stojnišćowy faktor regiona zhužytkowali. Pśi tom dej se hobydlaŕske hobźělenje pód aspektom sobupóstajowanja pśiducego huwiśa zawěsćiś.

Pórucenje rozgrona za gósći na zachopku 14. schadowanja jo se žywje hužywało. Na pśepšosenje sejma jo pśišła pśedsedaŕka hokrejsnego sejma OSL, Martina Gregor-Ness. Wóna jo była wótworjona a zajmowana na dalšnem zgromadnem źěle, toś jo pórucyła kooperaciju mjazy Serbskim sejmom a tamnejšym fachowym huběrkom hokrejsne huwiśe. Tejerownosći jo pokazała na móžnosći zgromadnego źěła w hobcerkoma kultura a socialne. Partaja VOLT EU jo k wěsći dała, až jo tematiku Serbow pśiwzeła do swójogo partajowego programa a až co huwiśe Serbow pó droze k samopóstajowanju spěchowaś a pódpěrowaś. Zrownju jo Grundtvig-załožba z. t. swójich nowych cłonkow pśedsedaŕstwa pśedstajiła ako teke swój zaměr do pśichoda, až co se intensiwnje zaběraś ze serbskim pšašanim a z jogo pśesajźenim na politiskej rowninje.

Mimo togo jo wótpósłanych powěsć ze serbskeje Górneje Łužyce rozgóriła: Pó šulskem pšawje garantěrowane maminorěcne kubłanje (§ 2 Sakskeje šulskeje kazni) a w sakskej hustawje garantěrowane pšawo na hoplewanje a huwiśe zasedloneje rěcy a kultury (§ 6 sakskeje hustawy) w praksy statnje zarucone njejo. Na rablicańskej srjejźnej šuli deje se jadnotliwe – swójowólnje z losom huzwólone – wukniki brachujucych kapacitow dla ze serbskorěcneje hucby huzamknuś. To pokazujo, až njamaju hobstojace pšawniske normy žedneje praktiskeje gódnoty. Serbsk sejm hobnowijo swójo pominanje za awtonomiju w kubłańskich pšašanjach za serbski lud. Aby serbske starjejše pśi pśesajźenju swójich pšawow statkownje pódpěrowali, hobnowijo Serbski sejm swójo pominanje za pšawom zwěztkoweje skjaržby za Domowinu w Sakskej. Serbski sejm napominajo Domowinu, potrjefjonych serbskich starjejšych pśi sudniskim pśesajźenju swójich hustawowych pšawow pódpěrowaś, na pś. z financěrowanim jězdnych kostow a zastupnistwa pśed sudnistwom.

W drugem źělu pósejźenja jo 16 pśibytnych wótpósłanych hobzamknyło slědujuce póžedanja: Na zakłaźe § 5 BbgSchulG (Bramborska šulska kazń) pomina sejm załoženje dolnoserbskeje klasy na šuli w Bórkowach, aby mógali hukniki, huknice a starjejše hužywaś swójo pšawo nahuknjenja dolnoserbskeje rěcy a aby se w póstajonych dalšnych pśedmjatach huhucowali w serbskej rěcy. Mimo togo jo se hobzamknuło, pózbuźowaś Serbow, aby pódpěrowali hobydlaŕsku inciatiwu EU „za rownopšawnosć regionow a trajnosć regionalnych kulturow“. Toś ta iniciatiwa wót EU pomina, regiony z wósebnym pregowanim, na pśikład z dwójorěcnosću, tež wósebnje spěchowaś. Fokus pśi tom jo, wažyś se Łužycu ako wósebny region EU. Za interne źěło Serbskego sejma jo se hobzamknuło póhušenje kwality workshopow, kenž zmóžniju wótpósłanym reflektěrowaś swójo statkowanje a swójo źěło profesionalizěrowaś.

Pódpěrujśo źěło Serbskego sejma ze swójskim darom! Za dariśelske hobwěsćenje mě a adresu w smužce formulara za zaměr hužywanja.

Slědk